Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

15.07.2004Kosten en baten van extramuralisering

In dit onderzoek wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramulalisering elders besparingen staan. lees meer

11.07.2004Beoordeling van de kosten-batenanalyse vervanging LPG

In dit rapport beoordeelt SEO de maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het verhogen van accijns op LPG. lees meer

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

01.05.2004Norm voor leveringszekerheid

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en het gebruik van een minimum norm voor leveringszekerheid voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt.lees meer

17.04.2004Lijden vrouwen aan de hypotheekziekte?

Dit rapport brengt man-vrouw verschillen in arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart. lees meer

01.04.2004Evaluatie sluitende aanpak 1998-2003

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen (het streven om alle nieuwe volwassen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden).lees meer

16.03.2004Goed(koop) geregeld

In deze kosten-baten analyse wordt gekeken of zelfregulering over het algemeen goedkoper is dan wetgeving. lees meer

12.03.2004De maatschappelijke betekenis van doorvoer

Dit rapport bevat een second opinion over het TNO Inro onderzoek 'De maatschappelijke betekenis van doorvoer'. lees meer

01.01.2004Second opinion toetsing spoorprojecten

Dit rapport geeft een second opinion over het toetsingskader en de prioritering van infrastructuurprojecten. lees meer

01.01.2004Beoordeling van het Vergelijkingskader Modaliteiten

In deze rapportage wordt het Vergelijkingskader Modaliteiten (VKM) beoordeeld vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten en baten.lees meer

01.01.2004Amsterdamse Economische Verkenningen, Voorjaar 2004

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

16.09.2003Roadmap zelfregulering

De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is.lees meer

12.09.2003Tante pos krijgt concurrentie

Dit rapport gaat in op de effecten van volledige liberalisering van de postmarkt en de mogelijkheden voor regulering.lees meer

17.06.2003"Gansch het raderwerk staat stil"

Dit rapport brengt de economische effecten van stroomstoringen in kaart.lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

10.04.2003'Plan 17' beoordeeld

In dit rapport wordt het pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren, genaamd 'Plan 17', beoordeeld.  lees meer

16.01.2003Outsourcing van ICT door overheidsinstellingen

Deze literatuurstudie is bedoeld als een eerste stap op weg naar het formuleren van een beoordelingskader voor beslissingen over outsourcing.lees meer

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

11.07.2002Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Dit onderzoek brengt de werkgeversbijdrage voor ziektekosten bij bedrijven in beeld.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)