Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

03.06.2015Vijf jaar Air France - KLM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gisteren een onderzoek van SEO uit 2009 op haar website geplaatst vanwege een WOB-verzoek. Daarom plaatsen we dit onderzoek nu ook op onze website.lees meer

20.12.2009De vaart erin

Moet en kan de overheid een rol spelen bij de doelstelling om het vervoer van containers van de Rotterdamse haven naar het achterland minder over de weg, en meer over het spoor en water te laten plaatsvinden?lees meer

17.12.2009Baten van baan-baanmobiliteit

Vaak wordt verondersteld dat werknemers beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt naarmate ze vaker van baan veranderen. In dit rapport is onderzocht of baan-baanmobiliteit ook daadwerkelijk zorgt voor een betere inzetbaarheid. lees meer

12.12.2009Telefonie in beeld

Dit rapport geeft inzicht in de kosten van het aanbieden van een geformaliseerde beeldbemiddelingsdienst in Nederland.  lees meer

11.12.2009Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam

Een korte schets van het afstudeercohort 2006/2007 op de Amsterdamse arbeidsmarkt in 2009.lees meer

09.12.2009Het realiteitsgehalte van 580 duizend vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020

Zijn de door de Commissie Alders geschetste 580.000 vliegbewegingen voor 2020 gezien de economische crisis nog wel reëel?lees meer

09.12.2009Groot onderhoud FKG’s

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het doorvoeren van wijzigingen bij het toewijzen van verzekerden aan FKG’s.lees meer

09.12.2009Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?

Wat zijn de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname?lees meer

09.12.2009De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited

Ondanks een teruglopende omzet bij de bedrijven, heeft de recessie tot dusver weinig merkbare sporen in Amsterdam achtergelaten. De vooruitzichten voor de situatie op de arbeidsmarkt zijn niettemin niet positief.lees meer

09.12.2009Sector- en bedrijfsinformatie Sociale Werkgelegenheid en Arbeidsintegratie 2008

De 94 SW-bedrijven in Nederland faciliteerden in 2008 samen bijna 92.000 Wsw-gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Dit rapport bevat een veelheid aan gegevens over de sector.lees meer

09.12.2009Participatie-effect kinderopvangtoeslag

De halvering van de ouderbijdrage in de periode 2004-2008 heeft geleid tot een stijging van het gebruik van formele opvang met circa 10% en een stijging van het arbeidsaanbod van moeders in uren met 5%. lees meer

09.12.2009Sectoranalyse Goede Doelen 2008

De Sectoranalyse Goede Doelen presenteert de resultaten van onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van werving van inkomsten, het beheer van die middelen én de besteding ervan door goede doelen over het jaar 2008.lees meer

09.12.2009The Implications of the Irish Air Travel Tax

In dit rapport worden de financiële en economische implicaties van Irish Air Travel Tax (ATT) onderzocht. lees meer

03.12.2009MKBA Erfgoed en locatie: Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie

Stichting Archief Programmatuur (STAP) wil het publieksbereik van cultureel erfgoedinformatie vergroten. Deze studie heeft als doel de maatschappelijke kosten en baten te ramen van het virtueel toegankelijk maken van...lees meer

01.12.2009OECD-Review of Higher Education Institutions in Regional and City Development: Self-evaluation report of Amsterdam

Instellingen voor hoger onderwijs in de metropoolregio Amsterdam moeten beter samenwerken met het bedrijfsleven. Want alleen dan kan de regio optimaal de vruchten plukken van innovatie uit het hoger onderwijs.lees meer

01.12.2009Startmeting versterking functiemix

De convenanten LeerKracht van Nederland beogen het leraarsvak aantrekkelijker te maken. Per onderwijssector zijn in samenwerking met de sociale partners de kabinetsplannen uit het actieplan LeerKracht van Nederland uitgewerkt.lees meer

30.11.2009Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland 2009

De Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs is in opdracht van de Provincie Noord-Holland ontwikkeld in samenwerking met diverse belanghebbende organisaties. lees meer

26.11.2009De effecten van bovenwettelijke uitkeringen vanuit werkgeversperspectief

De totale kosten van bovenwettelijke uitkeringen bij ouderschapsverlof, het ziekteverzuim (in het eerste ziektejaar) en als aanvulling op de WGA-uitkering bedragen in totaal 1,3 miljard euro per jaar.lees meer

23.11.2009Zelfstandig uit de WW

De startersregeling voor mensen met een WW-uitkering leidt tot naar schatting 1.000 à 1.500 extra starters per jaar.lees meer

23.11.2009Mediation naast rechtspraak: Kosten en doorlooptijden

De verwijzing van partijen in een gerechtelijke procedure naar mediation is sinds enige tijd mogelijk. Mediation is gericht op het zoeken naar een oplossing gebaseerd op de belangen van de conflictpartijen. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)