Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

31.12.2005Groen onder druk: Bedrijfsvergelijkend Onderzoek VHG 2004

Dit rapport geeft inzicht in de structuur van de groensector en het economische presteren van bedrijven actief op de markt voor groen.lees meer

16.12.2005Gebruik en effectiviteit van de aftrek scholingsuitgaven

In dit rapport wordt gekeken naar het feitelijk gebruik van de aftrek scholingsuitgaven en naar het effect ervan op scholingsdeelname. lees meer

14.12.2005Het proces als domein

In dit rapport wordt bekeken in hoeverre het huidige overheidsingrijpen op het gebied van rechtszekerheid optimaal is.lees meer

06.12.2005Luchthavenmonitor: tien Europese regio’s in de tijd vergeleken

Het Project Mainport Schiphol heeft ten doel om in 2006 een visie en een uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de Mainport Schiphol. In dit rapport worden de resultaten van een eerste inventarisatieronde beschreven.lees meer

02.12.2005Diamonds are forever?

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre een nationale kampioenenbeleid effectief en efficiënt is. lees meer

22.11.2005Hoe verloopt de levensloop?

Dit rapport bestaat uit een update van rapport Hoe gaat de levensloop lopen? dat eerder in 2005 verscheen. lees meer

15.11.2005De aantrekkelijkheid van de collectieve sector als werkgever

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de collectieve sector qua beloning aantrekkelijk is voor werknemers en kan concurreren met andere sectoren.lees meer

13.11.2005Marktaandelen volmachtkanaal 2004

In dit rapport wordt de waarde van de collectieve inspanningen binnen het volmachtkanaal bepaald. lees meer

10.11.2005Kosten en baten van EQUAL-projecten: verantwoordingsdocument

EQUAL is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit rapport geeft handvatten bij het berekenen van kosten en baten of de kosteneffectiviteit van EQUAL-projecten. lees meer

07.11.2005Marktwerking op de rit

Dit rapport laat zien in hoeverre overheidsinterventie bij het taxivervoer noodzakelijk is en of daarbij zo terughoudend mogelijk geïntervenieerd wordt door gebruik te maken van maatschappelijke zelfsturing en decentralisatie. lees meer

27.10.2005De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de gevolgen van een herbeoordeling voor mensen met een WAO-uitkering.lees meer

25.10.2005Kentallen Goede Doelen 2004

Dit rapport geeft een beeld van de inkomsten, de middelen en de bestedingen van goededoeleninstellingen in 2003 en 2004. lees meer

14.10.2005Constructie en stabiliteit van de Arbeidsmarktvertrouwensindex

De arbeidsmarktvertrouwensindex meet het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de arbeidsmarkt. Dit rapport gaat in op de constructie en stabiliteit van de index. lees meer

12.10.2005De markt voor kinderopvang in 2004

Dit rapport beschrijft hoe de markt voor kinderopvang er in oktober 2004 uitzag. Door dit onderzoek in de (nabije) toekomst te herhalen, kunnen de veranderingen op de markt voor kinderopvang in beeld worden gebracht.lees meer

11.10.2005Turistika: modelscenario’s 2005-2012 (tussentijds verslag)

Dit rapport is een tussentijds verslag van de verdere ontwikkeling van het model 'Turistika', waarmee de effecten van toerisme op de Curaçaose economie worden geanalyseerd. lees meer

20.09.2005Waarom dalen de inningpercentages van transacties en geldboetevonnissen?

In dit rapport worden inningspercentages van zaken tussen 1999 en 2004 onderworpen aan een econometrische analyse. lees meer

31.08.2005International opportunities for the ICT sector

In dit rapport wordt gekeken naar exportkansen voor de Nederlandse ICT sector. (in het Engels)lees meer

15.08.2005International opportunities for the creative industries

In dit rapport wordt gekeken naar exportkansen voor de Nederlandse creatieve sector. lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

18.07.2005Stoppen of doorgaan

In dit rapport wordt gekeken naar vertrekkers en switchers van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. Wie zijn het, waarom vertrekken of switchen ze en hoe is uitval te voorkomen? lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)