Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

17.12.2004Trends in de industrie 2004

Dit rapport omvat de SIC industriemonitor 2004. De SIC industriemotor houdt een vinger aan de pols van de Nederlandse maakindustrie. lees meer

16.12.2004Offshoring: een vergezocht probleem?

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het fenomeen offshoring binnen de provincie Utrecht voorkomt. Uit de resultaten blijkt dat het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland niet echt een issue is. lees meer

15.12.2004Een heldere presentatie van OEI

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) worden richtlijnen gegeven om de resultaten van een OEI zodanig te presenteren dat een helder beeld ontstaat. lees meer

09.12.2004Indirecte effecten infrastructuurprojecten

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) uit 2000 wordt aangegeven hoe indirecte effecten van infrastructuurprojecten kunnen worden onderzocht en gepresenteerd.lees meer

07.12.2004Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen

In dit rapport worden de ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen tussen 2001 en 2004 in kaart gebracht. lees meer

01.12.2004Advies betreffende aangekondigde wetgeving splitsing energiebedrijven

In dit advies wordt een aantal algemene voor- en nadelen van aangekondigde splitsing van energiebedrijven besproken.lees meer

26.11.2004Samen sterk of beter alleen?

In dit rapport wordt de werking van het vrijstellingsbesluit combinatieovereenkomsten beoordeeld.lees meer

10.11.2004Kosten-batenanalyze Zeetoegang IJmuiden

Verbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal bij IJmuiden is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van diverse onderzoeken. Dit is een nieuwe verkenning van de mogelijkheden.lees meer

08.11.2004Amsterdamse Economische Verkenningen najaarsbrief 2004

Dit rapport brengt de regionale economie in 2004 en 2005 in kaart. Het bevat herziene ramingen en een terugblik.lees meer

05.11.2004Private investments in new infrastructures

Dit rapport laat zien wat beleidsmakers kunnen doen om het klimaat voor particuliere investeringen in nieuwe en innovatieve infrastructuur op het gebied van energievoorziening, telecom en transport te verbeteren. (in het Engels)lees meer

29.10.2004Rechtszekerheid als publiek belang

Dit onderzoek laat zien dat op dit moment sprake is van een duidelijk asymmetrische machtspositie tussen afnemers en notarissen.lees meer

09.10.2004Industrie en diensten in beeld

Deze notitie omvat de kwantitatieve fase van een SWOT-analyse van de Nederlandse industrie.lees meer

07.10.2004Zorgstelsels vergeleken

Dit rapport is een beoordeling van de prestaties van het voorstel van het kabinet en het voorstel van het Verbond van Verzekeraars voor de introductie van een nieuw zorgstelsel.lees meer

24.09.2004Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg: effectiviteit, efficiëntie en acceptatie vanuit een multidisciplinair perspectief

Betalen naar gebruik in het wegverkeer is in theorie en praktijk een zeer effectief beleidsinstrument, blijkt uit dit multidisciplinaire onderzoek. Dit rapport geeft aangrijpingspunten voor de vormgeving daarvan. lees meer

23.09.2004Rendement en publieke belangen

Deze notitie geeft een expert beoordeling van de gang van zaken rondom de besluitvorming bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. lees meer

09.09.2004Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau

In dit onderzoek wordt nagegaan wat op meso- en macroniveau de kosten en baten zijn van een brede toepassing van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector. lees meer

15.07.2004Kosten en baten van extramuralisering

In dit onderzoek wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramulalisering elders besparingen staan. lees meer

11.07.2004Beoordeling van de kosten-batenanalyse vervanging LPG

In dit rapport beoordeelt SEO de maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het verhogen van accijns op LPG. lees meer

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

19.05.2004International Database on Employment and Atypical Labour (IDEAL)

Deze eerste editie van de International Database on Employment and Atypical Labour (IDEAL) omvat een uitgebreid overzicht van de internationale ontwikkeling van de werkgelegenheid. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)