Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

05.12.2014Speelruimte: Naar een nieuwe marktordening van de land-based kansspelmarkt

De Nederlandse kansspelmarkt wordt gemoderniseerd. In 2012 heeft SEO Economisch Onderzoek enkele scenario’s geanalyseerd voor aanpassing van de huidige restrictieve marktordening.lees meer

20.06.2013Het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring

Dit rapport onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van het huidige systeem van code, verankering en monitoring van corporate governance.lees meer

13.06.2013Public investments in space

Dit rapport vergelijkt verschillende methoden om de economische en maatschappelijke gevolgen van publieke investeringen in aan ruimtevaart gerelateerde activiteiten in Europa zowel kwalitatief als kwantitatief identificeren.lees meer

15.04.2013Baten van het Olympisch Plan

Onderzoek naar de maatschappelijke baten van het Olympisch Plan 2028.lees meer

28.03.2013Toezien op de rekening van toezicht

Onderzoek naar de economische effecten van vijf casussen van publiekprivate samenwerking van het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv).lees meer

26.02.2013Online uitlenen van e-books door bibliotheken

Het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken is in een groeiend aantal landen een realiteit. Dit rapport inventariseert deze praktijk en analyseert de juridische mogelijkheden voor en economische gevolgen van e-lending. lees meer

06.02.2013Reken je niet rijk

Dit rapport laat zien dat de sector monumentzorg zich rijk rekent met de op huidige multipliers-gebaseerde argumentatie wat betreft investeringen. lees meer

19.12.2012Bouwstenen verdeelmodel participatiebudget

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke verdeelsleutels gebruikt kunnen worden om de participatiebudgetten over de gemeenten te verdelen.lees meer

19.12.2012Afbouw van het Wsw-bestand

In dit rapport wordt de afbouw van de Wsw per gemeente herschat op basis van de meest actuele cijfers. lees meer

10.12.2012Herschatting verdeelmodel WWB en historische verdeling nieuwe doelgroep

Dit rapport bespreekt de verdeling van middelen over gemeenten voor de Wet werken naar vermogen (WWNV). lees meer

06.12.2012Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Zelfs bij gelijke geschiktheid maken oudere sollicitanten minder kans dan jongere sollicitanten op een baan. Waarom is dat? En wat is de effectiviteit van maatregelen om oudere werknemers aantrekkelijker te maken?lees meer

03.12.2012Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en –prognoses Noord-Holland 2012

Dit rapport bevat een actualisatie van de arbeidsmarktcijfers en –prognoses voor de Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs die sinds 2009 wordt uitgegeven door de Provincie Noord-Holland. lees meer

01.12.2012Durf te meten

Eindrapport van de Expertwerkgroep Effectmeting (Commissie Theeuwes). lees meer

30.11.2012Verplaatsing industrie: update 2012

Hoe staat het anno 2012 met het beeld dat de industrie zich in hoog tempo zou verplaatsen naar lagelonenlanden? In dit rapport wordt de verplaatsing van productie en werkgelegenheid naar het buitenland in kaart gebracht.lees meer

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

05.11.2012Stresstest gemeente Zoetermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer.lees meer

31.10.2012Flexible Copyright

Dit rapport analyseert juridische en economische aspecten van het introduceren van flexibiliteit in het stelsel van uitzonderingen en beperkingen in de Nederlandse Auteurswet (in het Engels).lees meer

24.10.2012Stresstest gemeente Tilburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. lees meer

24.10.2012Het betere werk

Wat zijn de industriële en werkgelegenheidseffecten van de Nederlandse deelname aan het JSF programma? Dit rapport beantwoordt deze vraag voor drie mogelijke beleidsopties: doorgaan, stoppen en uitstappen uit de testfase.lees meer

24.10.2012Marktaandelen volmachtkanaal 2011

In dit rapport wordt voor de achtste keer op rij de waarde van de bedrijfsmatige activiteiten van de verzamelde NVGA-leden in het volmachtkanaal bepaald.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)