Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

04.01.2016Het economisch belang in kinderopvang

Wat is de waarde van kinderopvang voor de Nederlandse economie? Dat is de vraag die Brancheorganisatie Kinderopvang stelde aan SEO Economisch Onderzoek.lees meer

17.11.2015Klaar voor de groei?

De Ad staat (opnieuw) op een kruispunt. De komende jaren kan (en moet) de Ad zich echt gaan bewijzen. lees meer

13.11.2015Evaluatie Wet fusietoets

SEO Economisch Onderzoek heeft samen met ResearchNed, Pieter Huisman en Frans de Vijlder de wettelijke evaluatie van de Wet fusietoets uitgevoerd. Onderzoekers adviseren een fundamentele heroverweging van de wet.lees meer

30.06.2015Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs

Experimenten binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) laten zien dat de arbeidsproductiviteit van leraren in het primair en voortgezet onderwijs onder specifieke voorwaarden kan worden verhoogd.lees meer

16.06.2015Feitelijke en ervaren bureaucratie

Hoeveel bureaucratie was er rondom leerlingenzorg voor de invoering van passend onderwijs? Met deze nulmeting is de feitelijke en ervaren bureaucratie onderzocht bij samenwerkingsverbanden, RECs, scholen en ouders.lees meer

10.02.2015Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Van 2007 tot 2015 is er geëxperimenteerd met een opener onderwijsbestel. Het primaire doel van een opener onderwijsbestel is het versterken van de dynamiek in het hoger onderwijs.lees meer

17.11.2014Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Wat zijn de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren? Zowel op de kwaliteit van de leraren als op de leerlingenprestaties?lees meer

25.05.2012Nulmeting InnovatieImpuls Onderwijs

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste ronde van een meerjarige meting van uitkomstmaten van experimenten met onderwijsinnovaties binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). lees meer

21.12.2011Tussenmeting versterking functiemix 2011

Welke leraren stromen met de functiemix-middelen door naar een hogere salarisschaal? En op basis van welke promotiecriteria vindt die doorstroom plaats? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen.lees meer

10.01.2011Monitor Associate degree 2006-2010

Associate degree-programma’s vergroten de deelname aan het hoger onderwijs. Ze vullen het gat tussen een mbo- en een vierjarige bacheloropleiding. Bij een grotere bekendheid van de Ad neemt de instroom verder toe.  lees meer

29.11.2010Bridging the Gap: International Database on Employment and Adaptable Labour

Door de financiële crisis zijn de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon niet bereikt. De lange termijn uitdaging blijft desondanks de verwachte krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing.lees meer

26.11.2010Kosten en baten verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof

De baten van een uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken nu naar 18 of 20 weken wegen niet op tegen de kosten ervan.lees meer

29.03.2010International Bachelor Law & Economics (IBLE)

Is er bij studenten en werkgevers behoefte aan een nieuwe internationale bacheloropleiding 'Law and Economics'? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

14.11.2008Monitor Associate Degree

In het studiejaar 2006-2007 zijn in het hbo de pilots met Associate-degreeprogramma’s (Adprogramma’s) gestart. Dit rapport is een tussenevaluatie van de pilots.lees meer

 Projecten  > Projecten