Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

23.08.2012De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

Het programma 'Kies nu voor Kinderen' beoogt geïntegreerde kinderopvang te bieden voor jonge kinderen. Uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Wat zijn de kosten en baten van dit initiatief?lees meer

24.06.2012Zoetwater in de toekomst

In dit rapport worden de effecten van de vier Deltascenario's op de gebruiksfuncties van zoekwater in kaart gebracht.lees meer

07.10.2011Spoorzoeken

In september 2011 publiceerde de NMa de marktscan Personenvervoer per spoor. De (NS) heeft SEO gevraagd de NMa marktscan economisch te beoordelen wat betreft argumentatie, onderzoeksopzet en methodologie.lees meer

18.07.2011Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren

Met welke kosten en baten krijgt de overheid te maken bij de harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel?lees meer

25.06.2011Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang

Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: draagt het bestaan van het Waarborgfonds Kinderopvang per saldo bij aan de welvaart in brede zin en hoe kan het beter? lees meer

22.06.2011De waarde van kinderopvang

Er is veel discussie over de kinderopvang. Het kabinet wil de arbeidsparticipatie verhogen maar ook bezuinigen op subsidies, onder andere in de kinderopvang. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de maatschappij?lees meer

01.05.2011Binnenstedelijk of Uitleg?

Dit rapport brengt de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020 in beeld. lees meer

07.04.2011Verkassen?

Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouwlees meer

31.03.2011Economische gevolgen van de uitbraak van Q-koorts

De Q-koortsuitbraak heeft in de periode van 2007 tot en met 2010 naar schatting € 161 à € 336 miljoen gekost. lees meer

29.11.2010ICT in zorg en onderwijs

Zowel de overheid als partijen in de zorg en het onderwijs investeren in ICT om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Wat levert dat op?lees meer

25.11.2010Second opinion basisgegevens Anders Betalen voor Mobiliteit

Ten behoeve van de invoering van de kilometerprijs heeft Ecorys het autopark en het aantal autokilometers onderzocht. Dit rapport is een second opinion op dit onderzoek.lees meer

17.11.2010Investeren in een schone toekomst

Loont het om te investeren in duurzame energie? Uit deze kosten-batenanalyse blijkt dat dit het geval is.lees meer

16.11.2010Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Wegen de baten van een WK voetbal in Nederland echter wel op tegen de kosten?lees meer

30.09.2010Woningen met winst?

Financiële participatie van het rijk in woningbouwprojecten heeft per saldo vooral nadelen in vergelijking met de huidige subsidies.lees meer

20.04.2010Second opinion MKBA T-structuur Eindhoven

Dit rapport is een second opinion op een eerder uitgevoerde MKBA naar investeringen in wegen aan de oostzijde van Eindhoven. lees meer

02.03.2010Kosten-batenanalyses voor BZK

Maatschappelijke kosten-batenanalyses en kosteneffectiviteitanalyses. Voor welke beleidsterreinen en beleidsvragen is een MKBA of KEA een geschikt instrument?lees meer

22.01.2010Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

Wat zijn de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product?lees meer

03.12.2009MKBA Erfgoed en locatie: Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie

Stichting Archief Programmatuur (STAP) wil het publieksbereik van cultureel erfgoedinformatie vergroten. Deze studie heeft als doel de maatschappelijke kosten en baten te ramen van het virtueel toegankelijk maken van...lees meer

11.11.2009Economische projectbeoordeling Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren

Hoe wordt het Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs beoordeeld vanuit economisch perspectief?lees meer

24.10.2006Toetsing Prioritering Stationsprojecten

Dit rapport bevat een toetsing van de door ProRail toegepaste methodes om stationsprojecten te prioriteren. lees meer

 Projecten  > Projecten