Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

10.11.2005Kosten en baten van EQUAL-projecten: verantwoordingsdocument

EQUAL is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit rapport geeft handvatten bij het berekenen van kosten en baten of de kosteneffectiviteit van EQUAL-projecten. lees meer

27.10.2005De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de gevolgen van een herbeoordeling voor mensen met een WAO-uitkering.lees meer

25.10.2005Kentallen Goede Doelen 2004

Dit rapport geeft een beeld van de inkomsten, de middelen en de bestedingen van goededoeleninstellingen in 2003 en 2004. lees meer

14.10.2005Constructie en stabiliteit van de Arbeidsmarktvertrouwensindex

De arbeidsmarktvertrouwensindex meet het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de arbeidsmarkt. Dit rapport gaat in op de constructie en stabiliteit van de index. lees meer

11.10.2005Turistika: modelscenario’s 2005-2012 (tussentijds verslag)

Dit rapport is een tussentijds verslag van de verdere ontwikkeling van het model 'Turistika', waarmee de effecten van toerisme op de Curaçaose economie worden geanalyseerd. lees meer

20.09.2005Waarom dalen de inningpercentages van transacties en geldboetevonnissen?

In dit rapport worden inningspercentages van zaken tussen 1999 en 2004 onderworpen aan een econometrische analyse. lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

18.07.2005Stoppen of doorgaan

In dit rapport wordt gekeken naar vertrekkers en switchers van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. Wie zijn het, waarom vertrekken of switchen ze en hoe is uitval te voorkomen? lees meer

25.06.2005Vooruit met procesinnovatie

In dit rapport wordt gekeken naar de rol van procesinnovatie in de maakindustrie. Hoe kan deze worden gestimuleerd? lees meer

23.06.2005Wie betaalt de rit?

In dit rapport worden uitgaven aan openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in zes landen bekeken. lees meer

17.06.2005MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

In dit rapport wordt beschreven welke correcties zijn doorgevoerd om de Internetsteekproef ten behoeve van het Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA) representatief te maken. lees meer

16.06.2005Terug naar meer?

In dit onderzoek wordt gekeken naar een verlenging van de werkweek als middel om toekomstige arbeidsmarktknelpunten te beperken. lees meer

10.06.2005Amsterdamse Economische Verkenningen: voorjaar 2005

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2005 en 2006 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

02.06.2005Studie & Werk 2005

Dit rapport analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1997-2005.lees meer

13.05.2005Accessibility of public services

Het doel van dit onderzoek is om verschillende beleidsinstrumenten die worden gebruikt om toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te waarborgen te evalueren. lees meer

24.04.2005Evaluatie Schipholbeleid

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre mainport Schiphol zich kan ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten.lees meer

12.04.2005Marktwerking in de reïntegratie

In dit rapport wordt bekeken of de reïntegratiediensten worden geleverd door de bedrijven die dat het beste kunnen doen en of reïntegratiediensten terecht bij de mensen die er de meeste baat bij hebben. lees meer

31.03.2005Marktafbakening ten behoeve van voorgenomen fusie ziekenhuis Hilversum en Gooi-Noord

In dit onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag, van voorgenomen fusieziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord. lees meer

04.03.2005Wijziging van de regeling buitengewone uitgaven

In dit onderzoek worden de effecten van de verandering van de regeling Aftrek Buitengewone Uitgaven op het inkomen van chronisch zieken in beeld gebracht. lees meer

10.01.2005De economische les

Dit onderzoek analyseert de economische groei van de Amsterdamse binnenstad tussen 1970 en 2003. lees meer

 Projecten  > Projecten