Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

17.07.2006Opties op de Zuidas

Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de waarde van flexibiliteit in het Zuidas-project.lees meer

05.06.2006De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld

In dit rapport de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van energiebedrijven. lees meer

17.05.2006Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Dit rapport doet verslag van een analyse van de woningmarkt op langere termijn. In het onderzoek staat de gewenste rol van de overheid centraal. lees meer

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

31.03.2006Splitsen op de weegschaal

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. lees meer

15.03.2006Woningcorporaties in Amsterdam; Marktmacht en subsidies

Dit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

04.03.2006Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van de evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten

In dit rapport zijn voor de Nederlandse samenleving de externe effecten (veiligheid, milieu en geluidhinder) van het luchtverkeer op Schiphol onderzocht in de jaren 2008 en 2012.lees meer

24.04.2005Evaluatie Schipholbeleid

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre mainport Schiphol zich kan ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten.lees meer

28.03.2005Kosten-Batenanalyse vaarwegverruiming Boven-IJssel

Deze kosten-batenanalyse geeft alle maatschappelijke effecten weer die het gevolg zijn van de vaarwegverruiming Boven-IJssel. lees meer

28.03.2005Tijdwaardering van verladers op het spoor

In dit onderzoek wordt gekeken welke economische motieven een rol spelen bij de afwegingen van vervoerders en verladers. lees meer

16.03.2005Woningbouw in de Noordvleugel

In dit onderzoek wordt gekeken naar een gewenste regionale toekomstige woningbouw en de effecten van overheidsingrijpen op de woningmarkt. lees meer

15.12.2004Een heldere presentatie van OEI

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) worden richtlijnen gegeven om de resultaten van een OEI zodanig te presenteren dat een helder beeld ontstaat. lees meer

09.12.2004Indirecte effecten infrastructuurprojecten

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) uit 2000 wordt aangegeven hoe indirecte effecten van infrastructuurprojecten kunnen worden onderzocht en gepresenteerd.lees meer

10.11.2004Kosten-batenanalyze Zeetoegang IJmuiden

Verbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal bij IJmuiden is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van diverse onderzoeken. Dit is een nieuwe verkenning van de mogelijkheden.lees meer

24.09.2004Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg: effectiviteit, efficiëntie en acceptatie vanuit een multidisciplinair perspectief

Betalen naar gebruik in het wegverkeer is in theorie en praktijk een zeer effectief beleidsinstrument, blijkt uit dit multidisciplinaire onderzoek. Dit rapport geeft aangrijpingspunten voor de vormgeving daarvan. lees meer

23.09.2004Rendement en publieke belangen

Deze notitie geeft een expert beoordeling van de gang van zaken rondom de besluitvorming bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. lees meer

09.09.2004Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau

In dit onderzoek wordt nagegaan wat op meso- en macroniveau de kosten en baten zijn van een brede toepassing van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector. lees meer

11.07.2004Beoordeling van de kosten-batenanalyse vervanging LPG

In dit rapport beoordeelt SEO de maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het verhogen van accijns op LPG. lees meer

 Projecten  > Projecten