Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

29.11.2007Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2006

Doel van dit onderzoek is het op verschillende niveaus inzicht geven in de exploitatie en sociale indicatoren van de bij Cedris aangesloten SW-bedrijven.lees meer

22.11.2007Marktaandelen volmachtkanaal 2006

Dit onderzoek brengt de waarde van de collectieve inspanningen van NVGA-leden binnen het volmachtkanaal in kaart. lees meer

21.11.2007De lange weg naar werk

Dit rapport geeft inzicht in de re-integratie- en activeringsinspanningen voor langdurig werklozen. lees meer

13.11.2007De uitdaging is steeds hetzelfde, alleen de invulling is anders

Dit rapport laat zien in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om het Nationaal Pop Instituut en het Nieuwe Muziekinstituut (kamermuziek, jazz) te bundelen.    lees meer

13.11.2007Evaluatie van ondergrondse infrastructuur

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten.lees meer

01.11.2007MKBA Gasopslag

Dit rapport bevat de uitkomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleid dat de opslag van aardgas in Nederland stimuleert.lees meer

30.10.2007Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

In welke mate leiden re-integratietrajecten tot lagere uitgaven aan sociale zekerheid? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

29.10.2007Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Dit onderzoek laat zien welke toetredingsdrempels van belang zijn in de markt voor kleine energievrebruikers. lees meer

24.10.2007Tweedekans re-integratie in cijfers

Dit rapport brengt in beeld in hoeverre mensen na een niet-succesvol eerste re-integratietraject binnen dezelfde uitkeringsperiode starten met een tweede traject. lees meer

23.10.2007Economische indicatoren Noord-Holland Noord - nulmeting 2007 -

Dit rapport beschrijft de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2007 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren.lees meer

19.10.2007Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In dit onderzoek wordt gekeken of de WVPS in de afgelopen 10 jaar aan de bedoeling van de wetgever voldeed. lees meer

17.10.2007De kosten van criminaliteit

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen. lees meer

15.10.2007Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

Hoe ziet de populatie 'nuggers' (niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden) eruit en welke re-integratieactiviteiten worden ingezet voor deze groep? Dit rapport geeft een antwoord op beide vragen.lees meer

09.10.2007Sectoranalyse Goede Doelen 2006

Dit onderzoek laat zien hoe het in 2006 was gesteld met de ontwikkelingen op het gebied van doelbesteding, inkomsten, werkgelegenheid en uitvoeringskosten bij VFI-leden.    lees meer

25.09.2007Indirecte effecten NZKG

Dit kwalitatief onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de indirecte effecten en met name indirecte werkgelegenheid die met de haven en industrie in het NZKG gebied verbonden zijn.    lees meer

14.09.2007De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005)

Is het mogelijk een betrouwbare statistiek te ontwikkelen die de duur van werkloosheid in beeld brengt? Dit rapport beschrijft een onderzoek hiernaar.lees meer

08.09.2007De tijd loopt door. De gevolgen van lange doorlooptijden in de rechtspraak

Dit onderzoek is een verkennende studie naar de mogelijke effecten van lange doorlooptijden in het civiele en bestuursrecht aan de hand van de bestudering van enkele zaakstypen.lees meer

05.09.2007De arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de specifieke werking van de arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s. lees meer

09.08.2007Buitenlandse activiteiten: waar ligt de grens

In deze achtergrondnotitie wordt de relatie onderzocht tussen buitenlandse activiteiten en het onafhankelijke netbeheer. lees meer

02.08.2007Wegen van publieke belangen

Dit rapport onderzoek vanuit economisch perspectief welke publieke belangen een rol kunnen spelen bij het wegbeheer en hoe deze belangen het beste geborgd kunnen worden. lees meer

 Projecten  > Projecten