Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

04.04.2018Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?

Er zijn geen economische argumenten voor het inbesteden van beveiliging door de Rijksoverheid. Inbesteden is ingegeven vanuit de politieke wens om overtollig overheidspersoneel aan een arbeidsplaats te helpen.lees meer

03.07.2017Marktwerking leermiddelen voortgezet onderwijs

Aanbestedingen van raamcontracten resulteren in lagere prijzen voor leermiddelen, dan aanbestedingen met één leermiddel per perceel. lees meer

24.04.2017Eindevaluatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba

Tussen 2000 en 2016 zijn zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd vanuit het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba. In totaal zijn 763 projecten met een waarde van 500 mln. Arubaanse gulden in belangrijke mate effectief uitgevoerd.lees meer

10.02.2017Overheidsinvesteringen in Nederland

Dit rapport geeft de ontwikkelingen tot en met 2014 weer in de omvang van de overheidsinvesteringen.lees meer

03.02.2017Telecommunicatie in Caribisch Nederland

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van telecommunicatiemarkten in Caribisch Nederland sinds de transitie. Verbeterde toegang tot, en toegenomen aanbod van, telecommunicatiediensten zijn belangrijke ontwikkelingen.lees meer

12.10.2016De vloek van de winnende taxi

Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.lees meer

20.06.2016Markt & Overheid pasfoto's

Dit onderzoek analyseert de doorberekening van de integrale kosten van de exploitatie van pasfotoautomaten bij de gemeente Amsterdam.lees meer

20.05.2015Onderzoek handelsbevordering Koninkrijk

SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij hun handel met Latijns-Amerika.lees meer

05.12.2014Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Er gelden in Nederland verschillende fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Maar zijn deze regelingen ook noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig om de doelstellingen van het beleid te bereiken?lees meer

26.05.2014De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat

Er is in de media kritiek op farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. In hoeverre correspondeert die kritiek met de feiten?lees meer

17.12.2013Corporate Governance Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Onderzoek naar de besluitvorming en verantwoording rondom het project WEB-Ecopower en aanbevelingen voor versterking van de governancelees meer

09.10.2013Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland

Advies over prijs- en mededingingsbeleid aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.lees meer

28.03.2013Toezien op de rekening van toezicht

Onderzoek naar de economische effecten van vijf casussen van publiekprivate samenwerking van het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv).lees meer

05.11.2012Stresstest gemeente Zoetermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer.lees meer

24.10.2012Stresstest gemeente Tilburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. lees meer

17.10.2012Het roer moet om

Dit rapport concludeert dat de huidige marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer te water niet goed functioneert en moet worden aangepast om de toenemende schaarste beter het hoofd te kunnen bieden.lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg. lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Haarlemmermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Haarlemmermeer.lees meer

28.08.2012Stresstest gemeente Breda

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. lees meer

 Projecten  > Projecten