Leveren ontwikkelingsprogramma’s de beoogde resultaten op? Zijn ze relevant, efficiënt en effectief? Hoe maximaliseer je de impact van een ontwikkelingsprogramma en hoe zorg je dat de effecten blijvend zijn? Dit zijn voorbeelden van vragen die onze experts kunnen beantwoorden.

Onze experts zijn bedreven in het monitoren, evalueren en (her)ontwerpen van ontwikkelingsprogramma’s volgens internationale richtlijnen. Voorafgaande aan de uitvoering van een programma geven wij desgewenst advies over het ontwerp (waaronder een heldere beleidstheorie – ofwel Theory of Change – en indicatorenraamwerk) en voeren wij nulmetingen, haalbaarheidsstudies en kosten-batenanalyses uit. Gedurende de uitvoering monitoren wij de implementatie en doen wij tussenmetingen en tussentijdse evaluaties. Achteraf voeren wij eindmetingen en volledige impact-evaluaties uit, waarbij we de effecten zo precies mogelijk meten, veelal met een mix aan kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiemethodes. Deze methodes variëren van puur kwalitatief (interviews, focusgroepen) tot (quasi)-experimentele econometrische studies op basis van enquêtes (difference-in-difference estimation, propensity score matching, randomised control trials).

Ons onderzoek in ontwikkelingslanden en opkomende markten richt zich vooral op (1) de particuliere sector, (2) de financiële sector, (3) de arbeidsmarkt en (4) capaciteitsopbouw. Wij doen dit zowel voor Nederlandse ontwikkelingsprogramma’s (MinBuZa, RVO, FMO) als voor andere bilaterale donors en multilaterale ontwikkkelingsbanken, waaronder de Agence Française de Développement (AFD), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation / World Bank Group, International Monetary Fund (IMF) en de Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

Welke effecten hebben investeringen en trainingsprogramma’s voor bedrijven in ontwikkelingslanden? Zijn deze effecten blijvend? In welke mate zijn ontwikkelingsbanken en donorfondsen additioneel ten opzicht van de commerciële markt? Zijn er verdringingseffecten of juist demonstratie-effecten? Hoe kunnen nieuwe markten worden gecreëerd? Wat verhoogt de economische onafhankelijkheid van ontwikkelingslanden?

Onze experts hebben uitstekende kennis van de internationale richtlijnen op het gebied van het uitvoeren, monitoren en evalueren van programma’s gericht op de ontwikkeling van de particuliere sector. Ook hebben zij ervaring met een grote verscheidenheid aan bedrijven (variërend van micro-ondernemers tot grote multinationals) in verschillende sectoren (bijvoorbeeld agribusiness, handel, particuliere gezondheidszorg en infrastructuur).

Welke impact hebben investeringen in financiële instellingen (FI’s) op de financieringsmogelijkheden van ondernemers in ontwikkelingslanden? SEO heeft veel ervaring met het evalueren van financierings- en trainingsprogramma’s gericht op het verbeteren van de toegang tot financiering voor ondernemers. Daarnaast geeft SEO beleidsadvies aan bilaterale en multilaterale ontwikkelingsbanken over het opzetten, monitoren en evalueren van projecten gericht op de ontwikkeling van de lokale financiële sector. Tot slot beantwoorden wij vragen omtrent het bevorderen van financiële inclusie voor ondernemers met een achtergestelde positie. Denk hierbij aan speciale programma’s voor vrouwelijke of jonge ondernemers of het commercieel levensvatbaar maken van investeren in FI’s in minder ontwikkelde gebieden.

Wat is de impact van trainingen en technische assistentie aan individuen, bedrijven of overheidspersoneel in ontwikkelingslanden? SEO heeft veel ervaring met het monitoren en evalueren van dergelijke programma’s gericht op capaciteitsversterking van individuen, groepen en organisaties. Wij doen dit zowel voor partijen die zich richten op het trainen van achtergestelde groepen (bijvoorbeeld vluchtelingen, kleinschalige boeren, vrouwelijke micro-ondernemers) als voor programma’s van bijvoorbeeld het IMF of de Wereldbank die gericht zijn op grootschalige capaciteitsopbouw bij belastingdiensten, centrale banken en ministeries. Wij ondersteunen klanten bij het meten, monitoren en daadwerkelijk bereiken van blijvende verandering op institutioneel en organisatorisch niveau. Daarnaast dragen onze eigen experts ook bij aan capaciteitsopbouw door zelf trainingen en cursussen te geven (o.a. in verschillende evaluatiemethodes) en gezamenlijk met opdrachtgevers onderzoek uit te voeren.

Hoe kunnen gastlanden zorgen voor een goede integratie van vluchtelingen en arbeidsmigranten in de lokale economie? Waar liggen kansen en wat zijn de potentiële struikelblokken? SEO heeft ruime ervaring met onderzoek op het gebied van arbeid, migratie en (hoger) onderwijs.

Wij beantwoorden vragen met betrekking tot de potentiële match tussen het arbeidsaanbod van migranten en de vraag naar arbeid in gastlanden. SEO voert niet alleen evaluaties uit van arbeidsmarktgerelateerde programma’s, maar begeleidt ook NGO’s en overheden bij de succesvolle integratie van vluchtelingen en arbeidsmigranten.