Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

Duurzaamheid Energie

2023-79

Rapport

Effectanalyse Regio Deal Maritiem Cluster kop van Noord-Holland

De Regio Deal beoogt met de pijlers Human Capital, maritieme technologieën en waterstof te investeren in de toekomstbestendigheid van de Kop van Noord-Holland. Publieke investeringen faciliteren die uit de private sector en leiden tot een bruto arbeidsvraag van 15.000 voltijdsbanen waarvan er 1.900 'netto' een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Op termijn verbetert de brede welvaart op milieu- en sociale aspecten.

Arbeidsmarkt Energie Duurzaamheid

2023-33

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

Energie Innovatie Duurzaamheid

2023-03

Rapport

Beleidsevaluatie subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten

SEO evalueert de subsidieregeling “Indirecte kostencompensatie EU ETS".

Duurzaamheid Innovatie Energie

2023-35

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

Energie

2023-47

Rapport

Investeringsanalyse energietransitie

De investeringsanalyse energietransitie analyseert de investeringen en investerende partijen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Enerzijds toont het onderzoek de investeringen in opgesteld en gepland vermogen tussen 2016 en 2021. Anderzijds biedt het een overzicht van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën tussen 2011 en 2021.

Energie

2022-114

Rapport

Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. In analyse zijn meer dan zestig scenario's uitgewerkt in negen dreigingsthema's: van infectieziekten en cyberdreigingen tot economische dreigingen en klimaat- en natuurrampen. Elk scenario gaat in op de nationale veiligheidsbelangen: territoriale, fysieke, economische, en ecologische veiligheid, en ook sociale & politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde & stabiliteit.

Financiële markten Internationale Economie Energie
Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Energie

2022-83

Rapport

Investeringsanalyse duurzame elektriciteit

In de periode 2016-2021 is er voor 12.753 MW aan vermogen voor hernieuwbare elektriciteit bijgekomen. Zonnestroom speelt hierbij een steeds grotere rol: 74 procent van het nieuw opgesteld vermogen is afkomstig van zonnepanelen. Huishoudens spelen met 3.418 MW aan panelen op woningen een belangrijke rol. Naar verwachting verschuift dit beeld de komende jaren door extra windprojecten op zee (die wel al zijn aangekondigd, maar nog niet gegund) met een vermogen van 6.100 MW. Juist in die markt zien we dat met name grote individuele partijen investeren. Vattenfall geldt als de grootste duurzame investeerder.

Energie

2022-17

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Energie

2021-32