In de toekomst zal door onder andere de vergrijzing van de bevolking de vraag naar zorg toenemen. Als gevolg van de toegenomen zorgvraag zal de vraag naar arbeidskrachten stijgen. De verwachting is echter dat de arbeidsmarkt voor zorg in de toekomst met tekorten te maken zal krijgen. Het vergroten van het arbeidsaanbod door deeltijders meer uren te laten werken, lijkt op korte termijn weinig op te leveren, gezien de motieven waarom vrouwen voor hun huidige aantal uren kiezen (Van der Windt e. a. 2008). Om de tekorten op te vangen, zal naar andere manieren moeten worden gezocht om het arbeidsaanbod uit te breiden. Een mogelijkheid is om meer mogelijkheden te scheppen voor flexibel werken. Het ministerie van VWS wil daarom inzicht krijgen in de huidige omvang, samenstelling en de betekenis van flexibele arbeid binnen de zorg.

Deze rapportage bevat een inventarisatie van de aard en kenmerken van flexibele arbeid. Daarnaast wordt uiteengezet wat de mogelijke voor- en nadelen van flexibel werk voor de aanbieder en de vrager van arbeid zijn. In de conclusie gaan we in op de arbeidseconomische en macro-economische gevolgen van de inzet van flexibele arbeid in de zorg.