Het reduceren van de regeldruk staat al enige jaren hoog op de politieke agenda. Ook het huidige kabinet zal – als we afgaan op het Coalitieakkoord – de komende jaren inzetten op het reduceren van de regeldruk en administratieve lasten voor bedrijven en burgers. Het ministerie van VROM anticipeert op dit beleid.

Om de regeldruk te verminderen, is het niet meer genoeg om bestaande regelingen te veranderen. Wat nodig is, is een fundamentele doorlichting van het beleid om te kijken of de overheid (in dit geval het ministerie van VROM) zich kan terug trekken of op bepaalde gebieden anders kan ingrijpen.

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van VROM kan gebruiken om het beleid door te lichten en zo mogelijkheden te identificeren waar de regeldruk kan afnemen. De methodiek bestaat uit een serie vragen die bij voorkeur tijdens een groepsdiscussie met zowel bij het probleem betrokken als andere ambtenaren worden doorlopen.