Toetreding en de mogelijkheid om te groeien zijn belangrijk voor goede marktwerking. NMa/DTe heeft signalen ontvangen dat er barrières zijn om toe te treden dan wel om door te groeien op de kleinverbruikersmarkt energie. De toezichthouder heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te onderzoeken welke toetredingsdrempels van belang zijn en om nadere toezichtactiviteit vragen. In het kader hiervan zijn meer dan 20 gesprekken met marktpartijen en stakeholders gehouden. Uit de interviews kwam een heel divers beeld naar voren: er zijn zeer veel toetredingsbarrières, waarvan veel barrières niet door iedereen of slechts door een of enkele partijen worden genoemd en andere barrières wel breed worden gedragen door marktpartijen. Deels komen deze verschillen door verschillen in de omvang en aard van het bedrijf; deels komen deze verschillen door verschillen in marktbenadering en managementvaardigheden.

Niet alleen verschillen de toetredingsdrempels naar de mate waarin ze hinderlijk zijn voor toetreders. Ook verschillen de drempels naar hoe eenvoudig ze op te lossen zijn, en sommige drempels dragen bij aan de borging van een bepaald publiek belang. Om van alle gepercipieerde drempels te komen naar een lijst met toetredingsdrempels die economisch gezien zijn te kwalificeren als toetredingsdrempel en die de NMa/DTe mogelijk zou moeten aanpakken, hebben we een toetredingskader ontwikkeld, dat drie vragen stelt: (i) Is de drempel het gevolg van het gedrag van andere partijen op de markt of aanpalende markten, of van wet- of regelgeving? (ii) Is de drempel een effectieve manier om een publiek belang op de energiemarkt te borgen? (iii) Zijn de maatschappelijke kosten van opheffen van de drempel kleiner dan de maatschappelijke baten? Met dit afwegingskader en de inschatting van hoe ernstige een drempel is voor toetreders en groeiende bedrijven is nagegaan waar NMa/DTe het beste de prioriteit aan zou moeten geven.