pagina

Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Vlissingen, Middelburg en Veere)


Publicatienummer: 2018-10
Auteurs: Sandra Vriend & Caren Tempelman
Opdrachtgevers: Orionis Walcheren & Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Resultaten
De meest omvangrijke verschillen tussen voorspelde en werkelijke bijstandskans doen zich zowel in Vlissingen als in Middelburg voor bij alleenstaanden en huishoudens in een corporatiewoning. Zowel in Middelburg als in Vlissingen is de bijstandsontvangst met name groter dan voorspeld onder alleenstaanden met een niet-westerse migratieachtergrond.

Het onderzoek
Een gemeente ontvangt budget van het Rijk om de bijstandsuitkeringen aan inwoners te bekostigen. De verdeling van deze budgetten over gemeenten gaat via het bijstandsverdeelmodel.  Dit onderzoek beschrijft een nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.  Dit onderzoek benchmarkt de gemeente met vergelijkbare gemeenten in termen van omvang, bijstandsdichtheid en arbeidsmarkt. Daarnaast is er een nadere analyse gedaan van het verschil tussen voorspeld en werkelijk aantal huishoudens met bijstand.

Gebruikte methode
Het onderzoek bestaat uit een data-analyse op basis van de gegevens die ten grondslag liggen aan het bijstandsverdeelmodel.


Categorie: 2018, Sandra Vriend, Caren Tempelman, Zorg & Sociale Zekerheid