Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?

Onderwijs

2019-81

Rapport

Andere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd maakt het bij 20 basisscholen mogelijk om af te wijken van wetgeving rondom onderwijstijd. Hoe vullen scholen dit in en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

Onderwijs

2021-06

Rapport

Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020

Wat is de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019?

Onderwijs

2021-30

Rapport

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo en de 35 vak-afdelingen teruggebracht naar 10 profielen. Deze vernieuwingsoperatie wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Onderwijs

2021-31

Rapport

Overnachten in Amsterdam

Deze verkenning analyseert de economische impact van particuliere vakantieverhuur en laat zien dat het niet aannemelijk is dat een verbod hierop bijdraagt aan een betere werking van de woningmarkt of minder toeristische druk in Amsterdam.

Mededinging en regulering

2021-28

Rapport

Beoordeling onderbouwing bbp-effecten R&D&I voorstellen

In de komende vijf jaar stelt het kabinet € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan het toekomstige en structurele verdienvermogen van Nederland. Erik Brouwer en Christiaan Behrens hebben een analyse gemaakt van de vijf Innovatie-voorstellen in deze eerste ronde van het Nationaal Groeifonds.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2021-20

Rapport

SEO-adviezen over bereikbaarheidsprojecten Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds bevat twintig miljard euro en wordt onder andere ingezet voor bereikbaarheid. SEO (Carl Koopmans) heeft vier voorstellen voor grootschalig openbaar vervoer geanalyseerd, en een voorstel om rivieren beter bevaarbaar te maken.

Kosten-batenanalyse

2021-24

Rapport

Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV

Dit onderzoek geeft een overzicht en beoordeling van de (theoretische) mogelijkheden voor een netto-effectmeting van de UWV-dienstverlening aan Wajongers met arbeidsvermogen. Er zijn naar verwachting geen mogelijkheden voor onderzoek dat uitspraken kan doen over causale effecten die gelden voor de gehele Wajongpopulatie en voor het huidige dienstverleningsmodel. Er zijn wel mogelijkheden om voor een deel van de Wajong causale effecten vast te stellen voor dienstverlening in het verleden.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-25

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90

Rapport

Study on the economic developments of the EU Air Transport Market

SEO Economisch Onderzoek en EGIS hebben in opdracht van de Europese Commissie de economische ontwikkelingen op de EU-luchtvaartmarkt in kaart gebracht. De studie dient als ondersteunend document voor het nieuwe luchtvaartbeleid van de EU. Vóór de pandemie ontwikkelde de Europese luchtvaartsector zich sterk. De ontwikkelingen in de luchtvaartsector zullen de komende jaren vooral worden beïnvloed door het herstel van de COVID-19-pandemie en verduurzaming.

Luchtvaart

2021-26