Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Quickscan MKB financiering

MKB-ondernemingen vormen een essentieel deel van de Nederlandse economie. Ondanks dat MKB-ondernemingen zo’n centrale rol in de Nederlandse economie spelen is er geen overkoepelend beeld van de aanbodzijde van de financieringsmarkt van het MKB. Dit onderzoek onderneemt stappen om tot een beter overzicht van de MKB-financieringsmarkt te komen.

Financiële markten Mededinging en regulering

2023-25

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

Duurzaamheid Energie

2023-79

Rapport

Effectanalyse Regio Deal Maritiem Cluster kop van Noord-Holland

De Regio Deal beoogt met de pijlers Human Capital, maritieme technologieën en waterstof te investeren in de toekomstbestendigheid van de Kop van Noord-Holland. Publieke investeringen faciliteren die uit de private sector en leiden tot een bruto arbeidsvraag van 15.000 voltijdsbanen waarvan er 1.900 'netto' een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Op termijn verbetert de brede welvaart op milieu- en sociale aspecten.

Arbeidsmarkt Energie Duurzaamheid

2023-33

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Rapport

Procesevaluatie NL Leert door

Dit onderzoek brengt de afwegingen, succesfactoren en verbeterpunten in kaart van het opstellen van de drie NL Leert Door regelingen. De regelingen waren laagdrempelig en gratis, wat heeft bijgedragen aan een groot bereik. De betrokken partijen zijn over het algemeen tevreden over de snelle en goede implementatie van de NL Leert Door regelingen door SZW. Er is echter ook kritiek op de regelingen, zoals de relatief hoge administratieve lasten, de kwaliteitsborging en de nazorg.

Arbeidsmarkt

2023-86

Rapport

Evaluatie van het Women Entrepreneurs Finance Initiative in Sri Lanka

Op verzoek van de Asian Development Bank (ADB) voerde SEO Amsterdam Economics een impactevaluatie uit van activiteiten onder het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) in Sri Lanka.

Internationale Economie

2023-39

Discussion paper

Redistributive effects of first- and second-pillar pensions

We analyseren de herverdelende effecten van het Nederlandse pensioenstelsel op basis van levensloopdata. Vooral de eerste pijler (AOW) leidt tot forse inkomensherverdeling tussen huishoudens. We simuleren de herverdelende effecten van verschillende beleidsopties, zoals het uitbreiden van de eerste pijler en het verkleinen van de tweede pensioenpijler en de invoering van een NDC-pensioen.

Sociale zekerheid en pensioenen

100

Rapport

Quickscan sectoraal maatwerk

Deze 'quickscan' richt zich op de mate van daadwerkelijke (financiële) uitputting van activiteiten per 1 september 2022 onder de tijdelijke subsidieregeling 'NL Leert Door met inzet van sectoraal maatwerk'. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste samenwerkingsverbanden moeite hadden met het werven van deelnemers, met name voor kortdurende scholingstrajecten en EVC-trajecten. Ook stond onduidelijkheid over de administratieve verantwoording van de subsidie de voortgang van de samenwerkingsverbanden in de weg.

Arbeidsmarkt

2023-64

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

Energie Innovatie Duurzaamheid

2023-03

Rapport

Gebruik van markt- en beleidswaarde in de praktijk

Woningcorporaties hanteren sinds 2018 twee begrippen om de waarde van het vastgoed te bepalen: marktwaarde en beleidswaarde. Het gebruik van deze waardebegrippen heeft geleid tot meer transparantie en verbeterde datakwaliteit, maar hebben ook knelpunten die de toepasbaarheid belemmeren.

Financiële markten

2022-140