Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Spurring entrepreneurship in Sint Maarten

In december 2020 hebben Sint-Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over het Landenpakket Sint Maarten. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO), in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en Tackling Law, heeft geleid tot vijf prioritaire beleidspakketten. Deze pakketten bevatten bijbehorende beleidsmaatregelen die de knelpunten en aandachtspunten aanpakken die Sint-Maarten op korte, middellange en lange termijn kan nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Financiële markten Internationale Economie

2022-44

Rapport

Investeringsanalyse duurzame elektriciteit

In de periode 2016-2021 is er voor 12.753 MW aan vermogen voor hernieuwbare elektriciteit bijgekomen. Zonnestroom speelt hierbij een steeds grotere rol: 74 procent van het nieuw opgesteld vermogen is afkomstig van zonnepanelen. Huishoudens spelen met 3.418 MW aan panelen op woningen een belangrijke rol. Naar verwachting verschuift dit beeld de komende jaren door extra windprojecten op zee (die wel al zijn aangekondigd, maar nog niet gegund) met een vermogen van 6.100 MW. Juist in die markt zien we dat met name grote individuele partijen investeren. Vattenfall geldt als de grootste duurzame investeerder.

Duurzaamheid Energie

2022-17

Rapport

Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland

Ontwikkel- en ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis zijn belangrijke hulpbronnen voor kinderen. Dit onderzoek laat zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin deze hulpbronnen beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze verschillen correleren op schoolniveau met prestaties op de cito-eindtoets. Op basis van een doorrekeningen wordt in beeld gebracht hoe deze verschillen doorwerken in het latere inkomen.

Sociale ongelijkheid

2022-38

Rapport

Uitzendmonitor 2021

De Uitzendmonitor 2021 beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk en gaat specifiek in op de rol van de uitzendbranche tijdens de covid -pandemie.

Arbeidsmarkt

2022-28

Rapport

Evaluatie Teambeurs Primair Onderwijs. Samen volgen van een masteropleiding.

Dit onderzoek naar de Teambeursregeling laat consistent verschillen zien tussen leraren die een masteropleiding volgen via de Teambeurs en leraren die dat doen via de Lerarenbeurs.

Onderwijs

2022-39

Rapport

Maatschappelijke effecten van drones

SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Luchtvaart

2022-10A

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2021

De luchtvaartsector laat in 2021 een voorzichtig herstel van de coronacrisis zien. Vergeleken met de concurrerende luchthavens behoudt Schiphol zijn netwerkkwaliteit relatief goed, alleen Istanbul is meer hersteld ten opzichte van 2020. Ook op de regionale luchthavens herstelt de connectiviteit in 2021, met name op Eindhoven en Rotterdam-The Hague.

Luchtvaart

2022-34

Rapport

Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Uit een representatieve enquête blijkt dat de meerderheid van kortverblijvende arbeidsmigranten in Nederland overwegend te maken heeft met goed werkgeverschap, bij een minderheid is dat op meerdere aspecten niet het geval.

Arbeidsmarkt

2022-14

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-33

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29