Wie zijn wij?

Al meer dan 75 jaar ervaring

SEO Economisch Onderzoek is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam opgericht, om het doen van toegepast onderzoek te stimuleren. Daarmee is SEO een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland. Sinds de jaren tachtig is SEO Economisch Onderzoek een van de universiteit onafhankelijke stichting, al blijven de banden met de wetenschap nauw.

De opdrachtgevers van SEO Economisch Onderzoek zijn zeer divers: we werken voor ministeries, bedrijven en instellingen in de non-profit sfeer, zowel nationaal als internationaal. SEO Economisch Onderzoek is onafhankelijk.

We zijn niet aan bepaalde belangen of partijen gebonden en worden dus gevraagd voor onderzoek met een ‘open vraag’. Om de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke kwaliteit van onze rapporten te waarborgen zijn deze als regel openbaar.

SEO Economisch Onderzoek is een middelgroot bureau zonder bureaucratie. De wetenschappelijke staf telt ongeveer 55 medewerkers, voor het grootste deel econoom of econometrist. Als het onderzoek dat vraagt werken we met onderzoekers uit andere disciplines samen.

Team

Meer dan 75 jaar ervaring

Meer dan 1000 publicaties

Werkend voor 40 bedrijven

Onderzoeken voor overheid

BELEID

SEO Economisch Onderzoek: de wetenschap dat het goed is

SEO onderscheidt zich op de markt voor contractonderzoek door de hoge kwaliteit van haar onderzoek. We investeren voortdurend in de wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoekers door een deel van ons resultaat beschikbaar te stellen voor congresbezoek en het schrijven van wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften.

In ons toegepaste onderzoek voor klanten gebruiken we inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Om de wetenschappelijke kwaliteit en de onafhankelijkheid van onze rapporten te waarborgen zijn deze als regel openbaar. Door naar buiten te treden via ons onderzoek, wetenschappelijke publicaties en presentaties blijven we bij de les en toetsen we tegelijkertijd of de meest belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied op de juiste wijze doordringen in het toegepaste onderzoek.

De kwaliteit van de dienstverlening van SEO Economisch Onderzoek is gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm. Hierin staat een voortdurende verbetering van de bedrijfsprocessen en klantgerichtheid centraal. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig door middel van interne en externe audits gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Voor het uitvoeren van onze onderzoeken maken we onder andere gebruik van vertrouwelijke (persoons-)gegevens. We zorgen ervoor dat uw informatie bij ons in veilige handen is. Om de informatiebeveiliging te borgen hebben we een ‘Information Security Management System’ (ISMS) geïmplementeerd dat is gecertificeerd volgens de ISO 27001-norm. Daarnaast is er een privacy officer aangesteld die toeziet op de verwerking van persoonsgegevens en medewerkers ondersteunt bij AVG-vraagstukken.

SEO vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. SEO heeft een MVO-zelfverklaring ondertekend. Daarin wordt verklaard dat SEO de norm ISO 26000 toepast en dit heeft onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in de handleiding zelfverklaring (NPR 9026).

De volgende MVO-kernthema’s staan centraal in het MVO-beleid van SEO:

  1. Bestuur van de organisatie
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidspraktijk
  4. Het milieu
  5. Eerlijk zakendoen
  6. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Hieronder zijn de links te vinden naar de MVO-zelfverklaring en de onderbouwende rapportage. Deze zijn ook te vinden op het Publicatieplatform MVO zelfverklaring ISO 26000 van NEN.

Social Return bij SEO

Een belangrijk onderdeel van het MVO-beleid is Social Return. Voor een toenemend aantal opdrachten die SEO uitvoert voor de Rijksoverheid geldt de eis om aan Social Return te doen. Social Return betekent dat met onze dienstverlening wordt geprobeerd om impact te creëren op sociaal en maatschappelijk vlak door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door producten of diensten in te kopen bij leveranciers die expliciet plaats bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of binnen SEO zelf kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om stageplekken, werkervaringsplekken of reguliere dienstverbanden.

Bij SEO nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een constructieve invulling te geven aan Social Return. Binnen de mogelijkheden die werkprocessen en budgetten bieden zoeken we naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven in onze organisatie en projecten. Net als alle andere medewerkers bij SEO krijgen zij de begeleiding waar ze behoefte aan hebben, wordt rekening gehouden met specifieke wensen en beperkingen, én eisen we concrete resultaten van werkzaamheden. Op die manier hopen we de afstand tot de arbeidsmarkt tenminste deels te kunnen overbruggen en bij te dragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Een succesvol voorbeeld van Social Return bij SEO is de werkervaringsplek die in 2020 werd aangeboden aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van een uitgebreid evaluatieonderzoek naar de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Voor deze werkervaringsplek werd SEO door het ministerie beloond met een certificaat voor ‘Betekenisvol invulling geven aan de Social Return verplichting’.

Meer hierover kan worden gelezen op website van maatwerk voor mensen.

MVO-zelfverklaring
onderbouwende rapportage

Centraal in de missie van SEO Economisch Onderzoek staat het doen van onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. De onafhankelijkheid van het SEO onderzoek houdt in dat het wordt uitgevoerd:

  • zonder vooringenomenheid, politieke kleuring of persoonlijk belang;
  • volgens afspraak met de opdrachtgever, maar zonder dat deze (mede)bepalend is voor de onderzoeksresultaten;
  • zonder dat de resultaten van het onderzoek afhankelijk zijn van een financieel belang.

De resultaten van het onderzoek volgen uit een deskundige toepassing van algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes en theorieën. Conclusies zijn gebaseerd op een objectieve interpretatie van de feiten en een (statistisch) verantwoorde analyse van het onderzoeksmateriaal. Opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat de integriteit van de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek niet in twijfel kan worden getrokken. SEO heeft een gedragscode opgesteld om een verdere uitwerking te geven aan bovengenoemde principes. Lees hier de Gedragscode Belangenverstrengeling.

Wetenschap

Wetenschap bij SEO Economisch Onderzoek

SEO wil op de markt voor contractonderzoek een nichespeler zijn die zich onderscheidt door de hoge kwaliteit van haar onderzoek. Deze nichepositie kan alleen worden behouden en versterkt door de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en van de medewerkers te bewaken en te verbeteren.

Twee sporen
Het stimuleren van de kwaliteit en het borgen van het wetenschappelijk karakter van ons werk gaat over twee sporen:
rapporten die in opdracht worden geschreven, en
publicaties van SEO medewerkers in wetenschappelijke tijdschriften.

Rapporten
In SEO-rapporten worden inzichten uit de wetenschappelijke economische literatuur vertaald en aangewend in praktische oplossingen voor vraagstukken van de overheid en van bedrijven. SEO past de economische wetenschap toe op de praktische vragen die de overheid en bedrijven beantwoord willen zien. De antwoorden op deze vragen, de conclusies van ons onderzoek, helpt opdrachtgevers bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wetenschappelijke publicaties
Om de wetenschappelijke kwaliteit van SEO-publicaties continu te verbeteren, onderneemt SEO wetenschappelijke activiteiten op hoog niveau. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het schrijven van wetenschappelijke artikelen in peer reviewed tijdschriften. Daarnaast wordt ons wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd op wetenschappelijke congressen.

 

SEO besteedt een substantieel budget aan wetenschappelijke activiteiten van medewerkers. Op deze manier streeft SEO naar een goede synergie tussen contractonderzoek en eigen wetenschappelijk onderzoek, met als doel het borgen van de kwaliteit en het wetenschappelijk karakter van onze organisatie.

Publicaties