Hoe maken wij ontwikkelingssamenwerking relevanter, efficiënter en effectiever?

In hoeverre slagen ontwikkelingsprogramma’s erin de beoogde resultaten voor hun doelgroepen te bereiken? Zijn deze programma’s efficiënt, aanvullend op de markt en coherent met andere ontwikkelingsprogramma’s? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat de impact duurzaam is op termijn? Dit zijn voorbeelden van vragen die onze ontwikkelingseconomen kunnen helpen beantwoorden.

Onze ontwikkelingsexperts zijn zeer bekwaam op het gebied van monitoring, evaluatie en leren (MEL) volgens internationale richtlijnen. In de beginfase van een ontwikkelingsinterventie adviseren wij over de opzet en het ontwerp, bijvoorbeeld door het reconstrueren en verbeteren van de ‘Theory of Change’ (ToC) en het bijbehorende indicatorenraamwerk. Tevens voeren wij in dat stadium nulmetingen, haalbaarheidsstudies of maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit. Tijdens de implementatiefase monitoren we de uitvoering en voeren wij procesevaluaties en tussentijdse evaluaties uit. In het laatste stadium doen we eindmetingen en voeren wij volwaardige impact-evaluaties uit waarbij we de effecten zo nauwkeurig mogelijk meten. Wij gebruiken vrijwel altijd een mix van kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiemethoden. Deze kunnen variëren van een contributie-analyse gebaseerd op documentonderzoek en interviews tot een (quasi-)experimentele econometrische studie zoals difference-in-difference-analyse. Bij laatstgenoemde methode vergelijken wij de kwantitatieve veranderingen in resultaten voor een ‘behandelingsgroep’ met de veranderingen die een ‘controlegroep’ heeft ervaren tijdens dezelfde periode.

SEO levert MEL-ondersteuning voor ontwikkelingsprogramma’s aan tal van publieke en private opdrachtgevers, in uiteenlopende sectoren, verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. de Nederlandse overheid, de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) en andere bilaterale en multilaterale ontwikkelingspartners, zoals het Agence Française de Développement (AFD), African Development Bank (AfDB), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

SUB-EXPERTISES

Hoe beïnvloeden PSD-programma’s bedrijven in ontwikkelingslanden, en hoe kunnen deze programma’s worden verbeterd om een bredere systemische impact te hebben?

Onze deskundigen beschikken over uitstekende kennis van de internationale richtlijnen voor het opzetten, monitoren en evalueren van programma’s gericht op private-sectorontwikkeling. SEO heeft veel van dergelijke programma’s geëvalueerd, die doorgaans een reeks interventies omvatten (financiering, opleiding, advies) voor verschillende soorten bedrijven (variërend van micro-ondernemers tot grote multinationals) in uiteenlopende sectoren, zoals bijvoorbeeld de landbouw, handel, gezondheidszorg of infrastructuur.

Hoe kunnen ontwikkelingsfinancieringsprogramma’s het meest effectief worden ingezet om de toegang tot financiering in lage-inkomenslanden te verbeteren?

SEO kan organisaties helpen bij het verbeteren van programma’s gericht op financiële inclusie van achtergestelde groepen of sectoren. We hebben ervaring met het evalueren van diverse impactfondsen van ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s) of multilaterale ontwikkelingsbanken, gericht op financiële inclusie of klimaatfinanciering. Daarbij letten wij er in het bijzonder op dat de instrumenten voor ontwikkelingsfinanciering een aanvulling op de markt vormen en gericht zijn op de meest achtergestelde groepen (zoals kleine en middelgrote ondernemingen, boeren, jongeren en vrouwen) of sectoren (bijvoorbeeld klimaatfinanciering). Ten slotte geven wij ook advies over het opzetten, monitoren en evalueren van programma’s gericht op de ontwikkeling van de lokale financiële sector of kapitaalmarkten.

Hoe kunnen programma’s gericht op capaciteitsopbouw effectief worden gemeten om duurzame impact te waarborgen?

SEO heeft specifieke ervaring met het monitoren van programma’s gericht op capaciteitsopbouw van individuen, groepen en organisaties. Dit doen we zowel voor programma’s die zich richten op het trainen van kansarme groepen (bijvoorbeeld vluchtelingen, kleinschalige boeren of vrouwelijke micro-ondernemers) als voor opdrachtgevers als het IMF en de Wereldbank die zich richten op capaciteitsopbouw binnen overheden. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij impactmetingen van hun programma’s en geven aanbevelingen om deze impact te verduurzamen. Daarnaast dragen SEO’s eigen experts zelf bij aan capaciteitsopbouw door trainingen aan te bieden aan opdrachtgevers in de private en publieke sector (onder meer in diverse evaluatiemethoden) en door samen met onze opdrachtgevers en partners onderzoek te doen.

Hoe kunnen ontwikkelingsprogramma’s de voedselzekerheid verbeteren op duurzame wijze?

SEO heeft tal van evaluaties uitgevoerd op het gebied van voedselzekerheid in Afrika en Azië. In deze evaluaties besteden wij altijd specifieke aandacht aan de socio-economische, financiële en ecologische duurzaamheid van de interventies. Samen met onze partners geven wij ook direct advies aan ontwikkelingsorganisaties over de beste manier om inkomens voor kleine boeren te verhogen en duurzame waardeketens op te bouwen in lage-inkomenslanden.