Onderwijs is altijd één van de speerpunten geweest in onze onderzoeksportefeuille. Vanuit uw onderzoeksvraag helpen we u met het verzamelen van relevante kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie.

U kunt bij het cluster Onderwijs terecht voor onafhankelijk onderzoek naar de verschillende facetten van onderwijs, de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de onderwijsarbeidsmarkt en welke invloed beleid daarop kan uitoefenen. Daarbij onderscheiden we ons door onze kennis van state-of-the-art (econometrische) onderzoeksmethoden, waarmee we effecten kunnen identificeren én verklaren.

Sub expertises

Onze onderzoekers kenmerken zich door toepassing van wetenschappelijke onderzoekstechnieken met een goed oog voor het beantwoorden van uw concrete vraag. Deze mix van wetenschap, beleid en praktijk houden we in stand door zowel voortdurend in contact te blijven met de wetenschap als door praktijkbezoeken en deelname aan het publieke debat. Wilt u vooraf, tijdens of pas achteraf weten wat voor implicaties bepaalde maatregelen of innovaties hebben (gehad)? Wij hebben in alle gevallen een methode beschikbaar om dat vast te stellen, maar zijn ook eerlijk over de beperkingen van methodes en onderzoek. Op grond van de bevindingen kunnen we u helpen met het geven van advies over wat wel en niet, meer en minder, en op korte of lange termijn werkt.

We hebben expertise op alle onderwijssectoren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met hoger onderwijs. Daarbij richt ons onderzoek zich op alle betrokkenen in het onderwijs, zoals leerlingen en studenten, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders, en het werkveld, inclusief de interactie tussen deze groepen. De laatste jaren hebben we in het bijzonder veel onderzoek gedaan naar het vmbo, overgangen tussen onderwijssectoren, kansengelijkheid, aanvullend onderwijs, kosten en bekostiging en de Associate degree.

Wat is een slimme studiekeuze voor studenten? Waar moeten opleidingen zich op richten? Hoe komen bedrijven aan nieuwe frisse werknemers met de juiste kwalificaties? In de aansluiting tussen twee markten, de markt voor onderwijs en de markt voor arbeid, komen verschillende partijen bijeen die ieder een eigen belang hebben. Partijen zijn in eerste instantie gebaat bij zo goed mogelijke informatie over vraag, aanbod, prijzen en rendement. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van informatie die niet direct voorhanden is, maar volgt uit een nadere analyse van vraag, aanbod en prijzen over een langere periode of tussen verschillende actoren en groepen op beide markten. Dit doen we onder andere in het jaarlijkse Studie & Werk, het grote onderzoek op basis van CBS Microdata naar de arbeidsmarkt van startende hbo- en wo-afgestudeerden. Is er ondanks de aanwezigheid van voldoende informatie nog steeds sprake van knelpunten tussen vraag en aanbod op of tussen beide markten? Dan zoeken wij voor u uit welke knelpunten dat zijn, hoe die zijn ontstaan en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden weggenomen.

Het lerarenbeleid staat door het lerarentekort meer dan ooit in de belangstelling van het publieke debat. De onderwijsarbeidsmarkt is één van de expertisegebieden van ons onderwijscluster. De salarissen van leraren stonden de afgelopen jaren meer dan eens centraal in onze onderzoeken, bijvoorbeeld in de loonvergelijkingen tussen het onderwijs en de marktsector en in de onderzoeken naar de ontwikkeling van de functiemix. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in onderzoek naar het opleiden van leraren via onder andere nascholingstrajecten. De evaluaties van diverse subsidieregelingen om de innovatie in het onderwijs te bevorderen hebben ons veel kennis opgeleverd over het anders inrichten van het onderwijs, wat werkt en wat niet en de aspecten die van daarop van invloed zijn. Die kennis draagt bij aan kansrijke oplossingen voor het lerarentekort.

Welke behoefte is er op de arbeidsmarkt aan diverse nieuwe opleidingen in het mbo of het hoger onderwijs? Wat verlangen werkgevers van starters? En is er in het Nederlandse onderwijsstelsel ruimte voor nieuwe opleidingen in een bepaalde richting? Het begrip macrodoelmatigheid is in het bijzonder voor instellingen in het mbo- en hoger onderwijs die een nieuwe opleiding willen starten relevant. Maar inzicht in macrodoelmatigheid is ook waardevol bij een doorlichting van het huidige opleidingsaanbod. Wij ondersteunen instellingen regelmatig bij het in kaart brengen van de macrodoelmatigheid, bijvoorbeeld in het proces van het opstarten van een nieuwe opleiding. We maken daarbij gebruik van microdata van het CBS. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA , onderzoek naar arbeidsmarktbehoefte van de masteropleiding Law & Finance en onderzoek naar hbo-master afgestudeerden