SEO doet onafhankelijk onderzoek naar alle onderwijssectoren, de overgangen daartussen, de overstap naar de arbeidsmarkt, de onderwijsarbeidsmarkt en in het bijzonder de invloed van beleid

SEO onderscheidt zich door onze expertise in geavanceerde econometrische onderzoeksmethoden, waarmee we effecten kunnen identificeren én verklaren. Ons onderwijsonderzoek richt zich op alle belanghebbenden in het onderwijs, zoals leerlingen en studenten, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders, evenals het werkveld, inclusief de interactie tussen deze groepen. SEO heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar het vmbo en het mbo en naar de factoren die van invloed zijn op overgangen tussen onderwijssectoren en naar de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij ervaring met onderwerpen zoals kansengelijkheid, aanvullend onderwijs, passend onderwijs, kosten en bekostiging en de ‘associate degree’.

SUB-EXPERTISES

Hoe kunnen de onderwijsmarkt en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten?

Wat is een slimme studiekeuze voor studenten? Waar moeten opleidingen zich op richten en hoe komen bedrijven aan nieuwe frisse werknemers met de juiste kwalificaties? In de aansluiting tussen de onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt komen verschillende partijen bijeen die ieder een eigen belang hebben. Partijen zijn in eerste instantie gebaat bij zo goed mogelijke informatie over vraag, aanbod, lonen en andere arbeidsmarktuitkomsten. SEO is gespecialiseerd in het leveren van informatie die niet direct beschikbaar is, maar voortvloeit uit diepgaande analyses over langere periodes. Dit doen we onder andere in het jaarlijkse Studie & Werk, het grote onderzoek op basis van CBS-Microdata naar de arbeidsmarkt van startende mbo-, hbo- en wo-afgestudeerden. Indien er ondanks voldoende beschikbare informatie nog steeds knelpunten bestaan tussen vraag en aanbod op beide markten, onderzoeken wij welke specifieke knelpunten er zijn, hoe deze zijn ontstaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om ze effectief aan te pakken en op te lossen.

Hoe kan de markt voor leraren verbeterd worden?

Hoe kunnen we de salarissen van leraren in het onderwijs vergelijken met die in de marktsector en hoe beïnvloedt dit de aantrekkelijkheid van het beroep? Welke aspecten van nascholingstrajecten en subsidieregelingen zijn effectief gebleken bij het aanpakken van het lerarentekort en het verbeteren van het onderwijs?

De salarissen van leraren stonden de afgelopen jaren meer dan eens centraal in onze onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld een loonvergelijking gemaakt tussen het onderwijs en de marktsector en onderzocht hoe de functiemix zich ontwikkelt. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in onderzoek naar het opleiden van leraren, onder andere via nascholingstrajecten. De evaluaties van diverse subsidieregelingen hebben ons veel kennis opgeleverd over alternatieve onderwijsmethoden, wat effectief is en wat niet, en welke factoren daarop van invloed zijn. Die kennis draagt bij aan kansrijke oplossingen voor bijvoorbeeld het lerarentekort.

Hoe doelmatig zijn opleidingen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs?

Het begrip ‘macrodoelmatigheid’ is relevant voor instellingen in het mbo- en hoger onderwijs die een nieuwe opleiding willen starten. Maar inzicht in macrodoelmatigheid is ook waardevol bij een doorlichting van het huidige opleidingsaanbod. SEO ondersteunt onderwijsinstellingen regelmatig bij het beoordelen van de macrodoelmatigheid van hun opleidingen. Hiervoor maken wij gebruik van CBS-microdata. Enkele voorbeelden hiervan zijn ons onderzoek naar afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, ons onderzoek naar de arbeidsmarktbehoefte van de masteropleiding Law & Finance en ons onderzoek naar hbo-master afgestudeerden.