De luchtvaartafdeling van SEO is het meest toonaangevende adviesbureau van Nederland op luchtvaarteconomisch gebied. Naast projecten in Nederland, is het cluster ook een belangrijke speler op de internationale markt.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Zij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen op het gebied van luchtvaart en verzorgen colleges, opleidingen en trainingen.

Hieronder vindt u meer informatie over onze belangrijkste expertisegebieden.

Sub expertises

Hoe goed is een luchthaven verbonden met de rest van de wereld en welke bestemmingen missen in het netwerk?

Luchthavens faciliteren bereikbaarheid. Een uitgebreid luchtvaartnetwerk zorgt ervoor dat passagiers en vracht snel en tegen lage kosten de meest exotische bestemmingen kunnen bereiken. Om die reden vestigen internationaal georiënteerde bedrijven zich graag in de buurt van een luchthaven met een groot netwerk van luchtverbindingen. Het economische belang van bereikbaarheid neemt alleen maar toe in een globaliserende wereld. Vanwege dit belang krijgt connectiviteit ook een steeds prominentere rol in beleidsdiscussies.

Met ons unieke NetScan connectiviteitsmodel bieden we inzicht in de mate waarin luchthavens of regio’s verbonden zijn met de rest van de wereld en welke luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor deze verbindingen. Hoe goed is het aangeboden overstapproduct voor transferpassagiers en welke luchthavens bieden de meeste doorverbindingen? Onze connectiviteitsanalyses brengen concurrentieverhoudingen in beeld en leggen tegelijkertijd de sterktes en zwaktes van luchtvaartnetwerken bloot.

SEO voert jaarlijks de Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin wordt de connectiviteit van Schiphol vergeleken met die van concurrerende (overstap)luchthavens in Europa en daarbuiten. Tevens publiceren we jaarlijks het Airport Industry Connectivity Report. Het rapport monitort de connectiviteit van alle luchthavens die bij ACI EUROPE zijn aangesloten. Daarnaast voeren we op ad-hoc basis gedetailleerde connectiviteitsanalyses uit voor luchthavens en buitenlandse overheden.

Wat zijn de effecten van beleids- en bedrijfsbeslissingen op de Nederlandse maatschappij?

Door kostenstijgingen en capaciteitsrestricties nemen de reiskosten voor passagiers en bedrijven toe. Tegelijkertijd wordt het vluchtaanbod beperkt wat een positief effect heeft op de leefomgeving en het klimaat. De verschillende effecten kunnen tegen elkaar worden afgewogen door ze zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Hiervoor past SEO de methodiek van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) toe.

Wij beschikken over unieke modellen om de maatschappelijk-economische effecten van beleids- of bedrijfsbeslissingen te kwantificeren. Gedragsreacties van passagiers en verladers en de maatschappelijke effecten daarvan worden gemodelleerd met onze eigen NetCost en NetCargo keuzemodellen. Klimaateffecten van de luchtvaart worden ingeschat middels een emissiemodel.

SEO heeft veel ervaring op het gebied van de maatschappelijk-economische effecten van uitbreidingen in luchthavencapaciteit. Om inzicht te krijgen in de vluchten die het belangrijkste zijn voor een land, kunnen wij de effecten ook op individueel vluchtniveau inschatten. Daarnaast schatten we de effecten in van vliegbelastingen en andere kostenverhogende maatregelen.

Hoe ontwikkelt de vraag naar luchtvaart zich en wanneer doen zich mogelijke capaciteitsproblemen voor?

Voor het nemen van goed getimede beleids- of investeringsbeslissingen is het van belang inzicht te hebben in de toekomstige vraagontwikkeling. Door de vervoersprognose af te zetten tegen de beschikbare capaciteit, krijgt u een beeld van het moment waarop capaciteitsproblemen ontstaan.

Ons prognosemodel houdt niet alleen rekening met economische en demografische ontwikkelingen, maar ook met ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector op het gebied van kosten, netwerken en business modellen. Het model onderscheidt verschillende luchtvaartmarkten, luchtvaartmaatschappijen en type passagiers. Hiermee krijgt u een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van verschillende typen vervoer op een luchthaven. Aan de prognoses kunnen ook emissies worden gekoppeld.

Het model is succesvol ingezet voor luchthavens ten behoeve van hun lange termijn masterplanning. Daarnaast levert ons prognosemodel input voor impact studies (zie hierboven), waarbij de effecten zich over langere termijn voordoen.

Hoe duur is een luchthaven ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten?

De aantrekkelijkheid van een luchthaven voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers wordt onder andere bepaald door het kostenniveau. SEO heeft een methodiek ontwikkeld waarmee de hoogte van de havengelden en overheidsheffingen van luchthavens met elkaar kunnen worden vergeleken. Hiermee krijgt u inzicht in de kostenniveaus van verschillende luchthavens.

SEO voert jaarlijks de Benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De analyse kan ook deel uitmaken van een bredere studie naar de concurrentiepositie van een luchthaven.

Wat is de omvang en economische kracht van het verzorgingsgebied van een luchthaven?

Het succes van een nieuwe luchtverbinding wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag vanuit het verzorgingsgebied (catchment area). Luchthavens kunnen informatie over hun catchment area gebruiken in de marketing richting luchtvaartmaatschappijen.

De SEO Airport Catchment Area Database (ACAD) biedt inzicht in de omvang en economische kracht van de verzorgingsgebieden van Europese luchthavens. De database bevat voor elke luchthaven een reeks aan variabelen, waaronder bevolkingsomvang, BBP, werkgelegenheid, aantal hotelbedden, opleidingsniveau et cetera. De database wordt continue geactualiseerd. De gegevens kunnen middels kaartjes worden gevisualiseerd. We bieden de ACAD aan als dataproduct. Daarnaast doen wij op basis van de data ook analyses naar het marktpotentieel van nieuwe routes en concurrentie tussen luchthavens.

Meer informatie over ACAD