Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar, van hoge kwaliteit en voldoende toegankelijk is? Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden hebben te maken met marktwerking in de zorg, financiële prikkels, het meten van de effecten van beleid en de kosten en baten van zorgverlening.

Het cluster Zorg is gespecialiseerd in het uitvoeren van marktanalyses, econometrische analyses, effectmetingen, kosten-batenanalyses.

Sub expertises

Om het effect van ziekenhuisfusies te beoordelen analyseren we patiëntenstromen. Het gaat er dan onder andere om te beoordelen of er (voldoende) alternatieve ziekenhuizen binnen acceptabele reisafstand voor de patiënt zijn. Dit doen we vaak in opdracht van de advocaten die de fusie begeleiden. Ook doen we bredere marktanalyses. Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we bijvoorbeeld onderzocht of de mededingingswet de samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn belemmert.

Welke financiële prikkels hebben zorgaanbieders en verzekeraars onder de huidige bekostiging? Wat is het effect van financiële prikkels? Hoe kan prestatiebeloning het beste worden vormgegeven? Deze vragen kunnen we beantwoorden voor zorginstellingen en de overheid. We hebben onder andere internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de inkomens van medisch specialisten.

We werken ook aan bekostigingssystematieken, zoals het risicovereveningssysteem voor de zorgverzekeraars.

Wij voeren regelmatig effectstudies uit, vooral met een kwantitatieve inslag. Het gaat om effecten van beleidswijzigingen, zoals het vrijgeven van tarieven, het invoeren van een andere bekostigingssystematiek of veranderingen van het eigen risico.We hebben onder andere onderzoek gedaan naar het effect van invoering van de WMO op het niet-gebruik van WMO-zorg in een aantal gemeenten.

We maken gebruik van enquêtes of geavanceerde econometrische methoden op basis van data op persoonsniveau van het CBS.

Wilt u weten wat de meerwaarde is van de zorg die u verleent? Of wilt u weten wat door de overheid voorgestelde regelgeving voor uw sector betekent? Wij zijn expert op het uitvoeren van kosten-batenanalyses in de zorg. Wij hebben veel kosten-batenanalyses uitgevoerd voor brancheorganisaties in de zorg. Voorbeelden zijn de kosten en baten van revalidatiezorg, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Ook hebben we de kosten en baten van een nieuwe richtlijn in de ziekenhuiszorg berekend.

We hebben bovendien een werkwijzer geschreven voor het verrichten van kosten-batenanalyses in het sociaal domein, waaronder de zorg. Deze werkwijzer is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en verplicht voor alle kosten-batenanalyses die voor de overheid worden verricht.