Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

De oversterfte is tijdens de COVID-19-pandemie hoger onder mensen met een ongezonde leefstijl. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-96

Rapport

Lage zorgkosten in de risicoverevening

Voor verschillende groepen van gezonde verzekerden is de compensatie in het risicovereveningsmodel te hoog. In hoeverre biedt de aansluiting tussen geschatte kosten en geschatte opbrengsten onder het verplicht eigen risico een aangrijpingspunt om de verevening te verbeteren?

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-57

Rapport

Position paper over het afschaffen van btw op groente en fruit

Notitie voor rondetafelgesprek over de verschillende invalshoeken over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO Economisch Onderzoek.

Kosten-batenanalyse Zorg

2023-59

Rapport

Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

Gemeenten geven steeds meer uit aan bewindvoering bij problematische schulden zonder dat ze hier grip op hebben. Bewindvoerders vinden de beloning niet toereikend. Dit onderzoek houdt de bekostigings- en beloningssystematiek tegen het licht.

Zorg

2022-131

Rapport

Evaluatie wet IKK

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Doel van dit onderzoek is de Wet IKK te evalueren.

Kosten-batenanalyse Zorg

2022-32

Rapport

De markt voor kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft SEO verzocht om de markt voor kinderopvang in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich primair op de rol van van private equity (PE) in de kinderopvangmarkt. Ten opzichte van non-profitorganisaties heeft PE hogere prijzen, een groter aanbod in bovengemiddelde wijken en minder vaak tekortkomingen bij inspecties.

Zorg

2023-38

Rapport

Een btw-nultarief voor groente en fruit

Het kabinet wil een gezondere voedselomgeving creëren, door gezonde voedselkeuzes te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. Eén van de beoogde prijsmaatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent. Dit rapport werkt een zevental afbakeningsopties uit voor een nultarief. Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien heeft het nauwelijks effect op de consumptie van groente en fruit en is de maatregel duur.

Financiële markten Zorg Mededinging en regulering

2023-32

Rapport

Brede baten schuldhulpverlening

Vooronderzoek naar mogelijkheden voor een causale effectmeting.

Zorg

2021-118

Rapport

Druk in het voortgezet onderwijs

Bijna de helft van ondervraagde scholieren voelt veel druk door het schoolwerk dat ze moeten doen. Dit komt volgens hen vooral door toetsen, cijfers en huiswerk. Scholen en ouders zien de druk vanuit de samenleving om te presteren als belangrijkste oorzaak.

Onderwijs Zorg

2021-56

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123