De uitdaging voor het sociale zekerheidsstelsel is om voldoende inkomenszekerheid te geven zonder de prikkel om te werken weg te nemen. Waar ligt de optimale inkomensbescherming? Hoe kunnen alle partijen betrokken bij de uitvoering van sociale zekerheid gestimuleerd worden om mensen aan het werk te helpen? Voor de pensioenen en de AOW gaat het daarnaast ook om de verdeling van de lasten tussen generaties.

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden hebben te maken met marktwerking in de sociale zekerheid en pensioenen, financiële prikkels, het meten van de effecten van beleid en de kosten en baten van interventies.

Sub expertises

Er zijn private en publieke spelers actief op de markt voor sociale zekerheid en pensioenen. Daarbij spelen vragen als: Werkt de hybride markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Is er voldoende concurrentie tussen verzekeraars onderling en tussen verzekeraars en UWV? Is er sprake van ongelijke concurrentie tussen pensioenfondsen en verzekeraars op de pensioenmarkt?  IS er sprake van ongelijke concurrentie tussen Nederlandse pensioenuitvoerders en buitenlands pensioenuitvoerders? Het gaat daarbij ook over de rol van consumenten: zouden zij vrije keuze moeten hebben bij het kiezen van een uitvoerder? Of zouden zij binnen de regeling keuzen moeten hebben uit verschillende kenmerken, zoals hoogte van de uitkering of het beleggingsbeleid (ingeval van pensioenfondsen)? Ook gaat het om solidariteit, zowel binnen als tussen generaties. Wij helpen u graag om deze vragen voor u te beantwoorden.

Welke financiële prikkels zijn optimaal voor uitvoerders (gemeente/UWV), werkgevers en werknemers om het gebruik van sociale zekerheid terug te dringen? Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen en evalueren van bekostigingssystematieken. We hebben een nieuw verdeelmodel ontworpen voor de verdeling van bijstandsbudgetten over gemeenten. We kunnen u, als gemeente, adviseren over het door u ontvangen budget voor de bijstand. Hierbij beantwoorden we vragen als: hoe komt mijn budget tot stand? Waarom is er een tekort of overschot?

Wat zijn de gevolgen van beleid, zoals loondoorbetaling bij ziekte, de invoering van Participatiewet of de invoering van keuzemogelijkheden in het pensioen? Ook doen we onderzoek naar het effect van specifieke interventies van gemeenten, UWV of private dienstverleners om mensen aan het werk te helpen. Deze analyses voeren we uit voor de overheid,  gemeenten, UWV en private verzekeraars. We maken daarbij gebruik van interviews, maar ook van geavanceerde econometrische methoden en van data op persoonsniveau van het CBS.

Als vervolg op de effectstudies kunnen de kosten en baten van specifieke interventies worden berekend. Dat kan vanuit specifieke actoren, zoals gemeenten of UWV. Maar het kan ook voor de samenleving als geheel.

We hebben een werkwijzer geschreven voor het verrichten van kosten-batenanalyses in het sociaal domein. Deze werkwijzer is verplicht voor alle kosten-batenanalyses die voor de overheid worden verricht.