Een kosten-batenanalyse is een krachtige evaluatiemethode waarbij de totale verwachte maatschappelijke kosten van een project of beleidsmaatregel worden afgewogen tegen de totale verwachte maatschappelijke baten.

SEO voert regelmatig complexe maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit, toetst MKBA’s van andere organisaties en schrijft MKBA-richtlijnen voor overheden. Voorbeelden van terreinen waarop SEO MKBA’s uitvoert zijn zorg, infrastructuur en klimaatbeleid. Een MKBA maakt zichtbaar of de voordelen van een nieuwe investering of beleid opwegen tegen de nadelen, gedefinieerd in termen van ‘brede welvaart’. Daarbij is de ambitie om ook niet-financiële effecten te kwantificeren, zoals effecten op gezondheid en klimaat. Door deze integrale benadering is een MKBA een belangrijk instrument om beleidsplannen en projectplannen te toetsen. SEO beschikt ruimschoots over de benodigde ervaring om de MKBA-methode toe te passen op verscheidene beleidsterreinen.

SUB-EXPERTISES

SEO heeft ruime expertise op het uitvoeren van kosten-batenanalyses in de zorg.

Voorbeelden zijn de kosten en baten van revalidatiezorg, logopedie of ergotherapie. Ook berekenen we de kosten en baten van nieuwe richtlijnen in bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg.

SEO is een gerenommeerde partij op dit terrein en heeft in opdracht van de Nederlandse overheid de werkwijzer geschreven voor het verrichten van kosten-batenanalyses in het bredere sociaal domein. Deze werkwijzer is sindsdien verplicht gesteld voor alle kosten-batenanalyses die voor de Nederlandse rijksoverheid worden verricht.

Wat zijn de brede welvaartseffecten van luchtvaartbeleid?

Bij beleidskeuzes of investeringsbeslissingen in de luchtvaart is er vaak een afweging tussen economische en andere maatschappelijke belangen. De effecten van luchtvaart op het klimaat en op de leefomgeving (bijvoorbeeld door geluidsoverlast) zijn de meest sprekende voorbeelden.

SEO beschikt over unieke modellen om de maatschappelijk-economische effecten van beleid of bedrijfsbeslissingen in de luchtvaart te kwantificeren. Wij modelleren de gedragsreacties van passagiers en verladers en de maatschappelijke effecten daarvan met onze eigen NetCost- en NetCargo-keuzemodellen.

SEO heeft ook veel ervaring op het gebied van de maatschappelijk-economische effecten van veranderingen in luchthavencapaciteit. Wij kunnen de effecten ook op individueel vluchtniveau inschatten, om zodoende inzicht te krijgen in de vluchten die het belangrijkst zijn voor een land. Daarnaast schatten wij de effecten van vliegbelastingen, klimaatbelastingen en andere beleidsmaatregelen.

Wat zijn de kosten en baten van het behalen van klimaatdoelstellingen?

SEO is zeer ervaren in het berekenen van de maatschappelijke kosten en baten van klimaatbeleid en ‘groene’ investeringen. Hieronder vallen zowel nationale en internationale klimaatmaatregelen alsook specifieke projecten op het vlak van duurzame energie en de bredere energietransitie.

Deze vragen kunnen spelen op het niveau van regio’s en specifieke deelmarkten. Maar ook voor het brede welvaartsperspectief is een kosten-batenanalyse een geschikt instrument, bijvoorbeeld om de ‘ex-ante’ maatschappelijke effecten van het behalen van klimaatdoelstellingen te berekenen.