SEO Economisch Onderzoek heeft zeer uitvoerige ervaring met maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). We schreven een belangrijk deel van de richtlijnen die bij MKBA’s moeten worden gevolgd. Aan SEO wordt vaak gevraagd om uitdagende MKBA’s uit te voeren, om te adviseren bij MKBA’s en om MKBA’s van andere organisaties te toetsen. Voorbeelden zijn MKBA’s van het WK voetbal, energietransitie, monumentenzorg en kinderopvangsubsidies.

Een MKBA maakt zichtbaar of de voordelen van nieuw beleid opwegen tegen de nadelen. Daarbij is de ambitie om alle effecten, ook de niet-financiële, in geld uit te drukken en zichtbaar te maken of de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten. Door deze integrale benadering is MKBA een belangrijk instrument om beleidsplannen te toetsen. MKBA is aanvankelijk ontwikkeld voor transportinfrastructuur, maar wordt steeds vaker toegepast op andere gebieden. SEO Economisch Onderzoek beschikt over het economisch inzicht dat nodig is om de MKBA methode toe te passen op vele beleidsterreinen.

Prof.dr. Carl Koopmans is een autoriteit op het gebied van MKBA methoden en toepassing. Bert Tieben voerde diverse MKBA’s uit.