Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van minder internationale studenten groter zijn dan de baten. Dat komt met name door minder belastingopbrengsten van internationale alumni. De besparing op overheidsuitgaven voor het opleiden van internationale studenten is minder groot. De baten van een minder krappe woningmarkt zijn relatief klein. De niet-gekwantificeerde effecten zijn overwegend negatief.  Zo zal de onderzoekskwaliteit dalen en wordt het onderwijs minder efficiënt door een kleinere schaal. 

Het onderzoek
Het wetsvoorstel Internationalisering in balans beoogt het stijgende aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten te beperken. Om dat te bereiken wordt het aantal Engelstalige bacheloropleidingen beperkt. Ook heeft de minister van onderwijs met de universiteiten afgesproken dat zij geen internationale masterstudenten meer werven. Economie en Bedrijfskunde faculteiten en afdelingen hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de effecten van minder buitenlandse studenten bij hun opleidingen te onderzoeken.  

Gebruikte methode
In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden effecten van beleidsmaatregelen voor Nederland berekend en vervolgens in geld (kosten en baten) uitgedrukt. Daarbij zijn gegevens uit diverse bronnen gebruikt. Een deel van de effecten kon niet worden gekwantificeerd, maar worden wel kwalitatief beschreven. De studie is onafhankelijk uitgevoerd, op basis van door het kabinet vastgestelde MKBA-richtlijnen.