Resultaten
Milieu- en geluidmaatregelen, waaronder een hogere vliegbelasting, zijn veel beter voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol. Beide opties zorgen voor lagere emissies en minder geluid, maar de effecten op emissies zijn groter in de milieu- & geluidvariant. Deze positieve effecten wegen op tegen de kosten voor Nederlandse luchtreizigers, luchtvrachtvervoerder, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol.

In de ‘milieu- en geluidsvariant’ stijgt de vliegbelasting en wordt deze afhankelijk van de vliegafstand. Ook zijn er dan minder nachtvluchten en is er subsidie voor schone brandstoffen. Dit beperkt de milieueffecten en geluidhinder van Schiphol sterk. Het totale aantal vluchten kan blijven stijgen, maar het aantal lange afstandsvluchten daalt.

Het onderzoek
De Rijksoverheid wil Schiphol laten krimpen naar 440.000 vluchten. SEO, CE Delft en Significance hebben op verzoek van KLM, Schiphol en BARIN een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van dit plan uitgevoerd, met hulp van NLR. Ook is nagegaan of andere beleidskeuzes meer (netto) baten opleveren.

Gebruikte methode
In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden effecten van beleidsmaatregelen voor Nederland berekend en vervolgens in geld (kosten en baten) uitgedrukt. De effecten voor de luchtvaart zijn geschat met een wetenschappelijk getoetst model.

Het onderzoek neemt alle effecten voor Nederland mee, zoals reizigers die uitwijken naar luchthavens in het buitenland, gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen, milieueffecten, geluid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. De studie is onafhankelijk uitgevoerd, op basis van door het kabinet vastgestelde MKBA-richtlijnen.