Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Een slag slaan voor zwemveiligheid

Dit onderzoek brengt de kosten en baten van een mogelijke landelijke herinvoering van schoolzwemmen in kaart. Er zijn vier scenario’s van herinvoering onderscheiden op basis van de groep waarin schoolzwemmen gegeven wordt en het doeldiploma. De rijksoverheid is 129 tot 212 miljoen euro kwijt aan kosten voor schoolzwemmen.

Onderwijs Kosten-batenanalyse

2024-07

Rapport

Werkwijzer maatschappelijke kosten-batenanalyse Justitie en Veiligheid

SEO en Ecorys hebben een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van beleidsmaatregelen op het gebied van Justitie en Veiligheid. Een volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse is voor Justitie- en Veiligheidsbeleid vaak (nog) niet mogelijk, maar een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse als denkkader’ wel.

Kosten-batenanalyse

2023-145

Rapport

Evaluatie coronasteun cultuursector

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SEO economisch onderzoek samen met Andersson Elffers Felix (AEF) en het Kohnstamm Instituut de coronasteun voor de cultuursector geevalueerd. Door lessen te trekken uit deze uitzonderlijke periode, kan Nederland beter voorbereid de toekomst in. Daarnaast vraagt het uitgeven van een grote hoeveelheid publiek geld om verantwoording. Er is in totaal een bedrag van bijna € 2 miljard beschikbaar gesteld, waarvan een deel binnen de evaluatie valt.

Kosten-batenanalyse Financiële markten Arbeidsmarkt

2023-48

Rapport

Kansenongelijkheid in Nederland

Dit rapport is een vervolgstudie op een eerder onderzoek (2022-38) uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland - SEO Economisch Onderzoek)

Kosten-batenanalyse Onderwijs

2023-63

Rapport

Position paper over het afschaffen van btw op groente en fruit

Notitie voor rondetafelgesprek over de verschillende invalshoeken over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO Economisch Onderzoek.

Kosten-batenanalyse Zorg

2023-59

Rapport

Loonontwikkeling en AIQ in Nederland

De loonontwikkeling in Nederland volgt de arbeidsproductiviteitsgroei. De AIQ daalt licht over de tijd en is beperkt bruikbaar voor het beoordelen van de ontwikkeling van lonen en huishoudinkomens. De netto winstquote van het Nederlandse bedrijfsleven is vlak wat overeenkomt met een nagenoeg vlakke AIQ.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2023-54

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Evaluatie wet IKK

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Doel van dit onderzoek is de Wet IKK te evalueren.

Kosten-batenanalyse Zorg

2022-32

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Kosten en baten van Samen Recht Vinden

Stichting Samen Recht Vinden Zeeland (SRV) begeleidt sinds maart 2021 conflicten binnen een groot deel van de provincie Zeeland. Toepassing van een ‘MKBA als denkkader’ laat zien dat een betere kwaliteit van leven, als gevolg van een tijdige conflictoplossing, een belangrijke baat is van de dienstverlening van SRV. In sommige gevallen zijn er ook substantiële besparingen op de kosten van andere vormen van rechtshulp, zoals de advocatuur of professionele mediation.

Kosten-batenanalyse

2022-142