Onze economen hebben uitgebreide ervaring met internationaal economisch onderzoek, onder andere op het gebied van internationale macro-economie, handel en migratie. 

Wat zijn de macro-economische factoren die internationale migratie doen afnemen of toenemen? Verhoogt de invoering van een wereldwijde minimumbelasting de belastinginkomsten voor lage-inkomenslanden? Wat is de impact van veranderingen in bilaterale belastingverdragen, vrijhandelsakkoorden of handelssancties op de verdeling van inkomen en werkgelegenheid in de betrokken landen? Dit zijn voorbeelden van vragen die onze internationale economen onze klanten helpen beantwoorden.

SUB- EXPERTISES

Hoe kan beleid en capaciteitsontwikkeling bijdragen aan duurzame macro-economische resultaten?

Onze internationale macro-economen zijn deskundig op verschillende macro-economische terreinen, waaronder economische groei, inflatie, belastingbeleid, monetair beleid en macro-prudentieel beleid. Met behulp van deze vaardigheden evalueren zij de impact van beleid en andere interventies op variabelen zoals het BBP, de inflatie, de rente, de betalingsbalans, de publieke financiën en de financiële stabiliteit.

SEO adviseert overheden en internationale organisaties over de impact van macro-economisch beleid op ongelijkheid, duurzaamheid en schokbestendigheid. Ook beoordelen wij de macro-economische impact van economische crises, pandemieën en klimaatverandering. Dit omvat advies aan internationale ontwikkelingspartners zoals de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en het IMF, maar ook aan nationale overheden. Wij besteden speciale aandacht aan beleid gericht op het bevorderen van economische diversificatie en het vergroten van economische veerkracht.

Ook hebben onze economen hebben ruime ervaring met evaluaties van technische assistentie en trainingsprogramma’s gericht op capaciteitsverbetering van overheden om belasting- en douane-inkomsten te innen, macro-economische statistieken effectief te gebruiken en doelmatig macro-economisch beleid te voeren. Zo heeft SEO al talrijke capaciteitsontwikkelingsprogramma’s geëvalueerd voor de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het African Tax Administration Forum (ATAF).

Tenslotte geven onze experts ook direct advies aan overheden over het beoordelen en verbeteren van de effectiviteit van hun macro-economisch beleid, zoals wijzigingen in het belastingbeleid of subsidieprogramma’s. Dit omvat het opleiden van overheidsfunctionarissen in kosten-batenanalyses en andere methoden voor beleidsevaluatie.

Wie zijn de winnaars en verliezers van handelsbeleid?

SEO heeft een geavanceerd mondiaal handelsmodel ontwikkeld dat per land en per sector de economische impact kan voorspellen van beleid dat de handelskosten beïnvloedt (zoals wijzigingen in tarieven, sancties of handelsakkoorden). Door dit handelsmodel te combineren met onze andere macro-economische en arbeidsmarktmodellen kunnen onze economen de (in)directe impact van dergelijk beleid op handel, investeringen, BBP en werkgelegenheid per sector inschatten. Denk bijvoorbeeld aan een beoordeling van de verdelingseffecten op laaggeschoolde of lage-inkomensgroepen. Daarnaast toetsen we ook het potentiële exportverhogende effect van ontwikkelingsprogramma’s, op basis van een grondige analyse van bestaande capaciteiten, verbanden in de waardeketen en comparatieve voordelen.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van internationale migratie?

SEO’s economen zijn zeer ervaren in het analyseren van dergelijke migratievraagstukken. Zo hebben wij, naast andere methodieken, o.a. een mondiaal migratiemodel ontwikkeld om de impact van beleid op internationale migratiestromen en sociaaleconomische indicatoren te berekenen. Daarnaast hebben onze arbeidseconomen ruime expertise op het gebied van samenhang tussen onderwijsstelsels, lokale arbeidsmarkten en arbeidsmigratie.