Achtergrond
Op verzoek van de Asian Development Bank (ADB) voerde SEO Amsterdam Economics een impactevaluatie uit van activiteiten onder het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) in Sri Lanka. Tussen 2016 en 2022 voorzag de ADB kleine en middelgrote ondernemingen  in Sri Lanka van een SME Line of Credit, evenals een subsidie- en bedrijfstrainingprogramma, specifiek gericht op vrouwelijke ondernemers.

Het voornaamste doel van de impactevaluatie was het meten van de impact van het trainingsprogramma op de bedrijfspraktijken en prestaties van vrouwelijke ondernemers. SEO voerde de impactevaluatie uit tussen juni 2019 en april 2023, samen met professor Suresh de Mel en de Kandy Consulting Group (KCG) in Sri Lanka.

Resultaten
Ondanks een rigoureuze quasi-experimentele opzet leverde de effectevaluatie slechts beperkt kwantitatief bewijs dat het trainingsprogramma de bedrijfspraktijken en prestaties van vrouwelijke ondernemers verbeterde. Dit gebrek aan significante verbeteringen hield waarschijnlijk verband met een reeks ernstige crises die Sri Lanka tijdens de evaluatieperiode doormaakte. De studie leverde echter wel kwalitatief bewijs dat cursisten de training waardeerden en als nuttig ervaarden.

 • Hoewel er geen hard bewijs was dat de bedrijfspraktijken als geheel verbeterden, gaf de kwantitatieve impactevaluatie wel aan dat de online training een statistisch significant positief effect had op sommige bedrijfspraktijken, waaronder bedrijfsregistratie.
 • De econometrische analyse liet zien dat de online bedrijfstraining een statistisch significant positief effect had op de verkoop. Er was echter geen statistisch bewijs dat de training bijdroeg aan andere bedrijfsresultaten, zoals winstgevendheid, kostenreductie of werkgelegenheid.
 • Het gebrek aan bewijs voor verbeterde bedrijfsresultaten hangt waarschijnlijk samen met de reeks ernstige nationale crises waardoor Sri Lanka tijdens de evaluatieperiode getroffen werd: de COVID-19-pandemie, terroristische aanslagen en een economische en financiële crisis. Het is aannemelijk dat de getrainde vrouwelijke ondernemers hierdoor beperkt werden in het praktisch toepassen van hun nieuwe inzichten.
 • Er was kwalitatief bewijs dat de fysieke en online bedrijfstrainingen werden gewaardeerd en als nuttig werden ervaren door vrouwelijke ondernemers. De cursisten toonden zich zeer tevreden en raadden hun collega’s het trainingsprogramma aan. Het feit dat de training gericht was op het voltooien van een ondernemingsplan werd met name goed gewaardeerd, aangezien de meerderheid van de cursisten aangaf dat ze tijd nodig hadden om hun bedrijf weer op te bouwen na de verschillende crises die ze hadden doorgemaakt.

Aanbevelingen
Op basis van deze studie heeft SEO verschillende belangrijke aanbevelingen en leerpunten geformuleerd voor vergelijkbare toekomstige trainingsprogramma’s:

 1. Voer voorafgaand aan het ontwerpen van een trainingscurriculum een grondige initiële analyse uit om te bepalen welk type training de meeste behoefte bestaat.
 2. Differentieer de inhoud van de training naar verschillende doelgroepen (bv. micro-ondernemers versus MKB), afgestemd op hun behoeften en hun mogelijkheden om de training te implementeren en ervan te profiteren.
 3. Ontwerp trainingsprogramma’s om unieke obstakels waar vrouwelijke ondernemers mee te maken hebben te verlichten (bijvoorbeeld door netwerkevenementen op te nemen in het trainingsprogramma als toegang tot zakelijke netwerken een belemmering vormt).
 4. Ontwerp trainingscurricula die zich meer richten op het verbeteren van de koppeling tussen bedrijfspraktijken en bedrijfsresultaten (bijvoorbeeld door te focussen op bedrijfspraktijken die concreet kunnen helpen om kosten te verlagen of de verkoop te verhogen).
 5. Combineer bedrijfstrainingssprogramma’s met financieringsprogramma’s, aangezien bedrijfstrainingen die samen met financiering worden aangeboden effectiever blijken te zijn dan trainingen die op zichzelf staan.
 6. Vergroot de kans op duurzame impact door vervolgtrainingen aan te bieden met regelmatige of herhaalde interventies.
 7. Overweeg om meer ‘gemengde’ trainingsprogramma’s aan te bieden die online en fysieke training combineren.

Methoden
SEO evalueerde het trainingsprogramma door een kwantitatieve (econometrische) analyse te combineren met kwalitatieve focusgroepdiscussies (FGD’s).

 • De kwantitatieve analyse bestond uit een quasi-experimentele difference-in-difference (DiD) analyse van enquêtegegevens om veranderingen in zakelijke praktijken en bedrijfsresultaten te vergelijken tussen deelnemers aan de training (behandelgroep) en vergelijkbare niet-deelnemers (controlegroep).
 • De kwalitatieve analyse was gebaseerd op FGD’s met deelnemers aan de online bedrijfstraining; FGD’s met deelnemers aan een eerdere fysieke training; en FGD’s met een controlegroep bestaande uit niet-deelnemers. De discussies gingen onder andere over de impact van COVID-19 en de verschillende andere nationale crises, toegang tot financiering en het trainings- en leenprogramma.