Wereldwijde pandemieën zoals COVID-19 stellen ons voor grote economische en sociale uitdagingen.

SEO heeft reeds een groot aantal sociaaleconomische effecten van de coronapandemie in kaart gebracht en is inmiddels ervaren in het evalueren van dergelijke effecten en de mogelijke beleidsmaatregelen om deze effecten te mitigeren. De coronacrisis is misschien voorbij, maar de maatschappelijke gevolgen zijn dat nog lang niet. Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie reeds gewaarschuwd dat overheden en bedrijven zich nu vast beter kunnen voorbereiden op toekomstige pandemieën.

SEO heeft veel ervaring, mede opgebouwd tijdens de coronapandemie, met het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van pandemie-gerelateerde beleidsmaatregelen. Wij kijken hierbij zowel naar korte-termijn als lange-termijneffecten.  Wat betreft de korte termijn gaat dit bijvoorbeeld om de directe effecten van het tijdelijk sluiten van delen van de economie (zoals luchthavens, bedrijven, sectoren en scholen), de effecten van thuiswerken op productiviteit, effecten op de arbeidsmarkt, of manieren om de economie weer op gang te helpen als beperkende maatregelen voorbij zijn. Wat betreft de effecten op langere termijn onderzoeken wij de effecten van schoolsluitingen op de gezondheid van kinderen, de effecten van de lockdowns op jongeren die de arbeidsmarkt betreden en jonge gezinnen die zich moeilijk hebben kunnen redden tijdens lockdowns. Ten slotte evalueert SEO de effecten van maatregelen om werknemers en bedrijven van liquiditeit te voorzien, zoals wij tijdens de coronapandemie hebben gedaan voor verschillende ministeries.

Ons onderzoek is stevig gegrond in de wetenschappelijke literatuur en verschillende SEO-onderzoekers participeren in commissies (zoals het Maatschappelijk Impact Team) en adviseren de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties over de maatschappelijke gevolgen van pandemieën, zodat het onderzoek en advies effectief zijn voor beleidsvorming.

SUB-EXPERTISES

Wat is het effect van een pandemie op de arbeidsmarkt?

Met gebruik van CBS-data op persoonsniveau is aangetoond dat jongeren die vlak voor of tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen een onverwacht valse start beleefden. Zo hadden jongeren die vlak voor de coronapandemie de arbeidsmarkt betreden vooral lagere baankansen tijdens de eerste lockdown. Jongeren die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen hadden korte tijd lagere baankansen, maar zagen vervolgens hun baankansen herstellen. Voor meer informatie over ons arbeidsmarktonderzoek, zie de expertise Arbeid.

Wat is het effect van een pandemie op oversterfte?

Op het terrein van zorg is onderzoek verricht naar oversterfte tijdens de coronapandemie. Met statistische methodes is aangetoond dat oversterfte hoger lag onder mensen met ongunstige leefstijlfactoren. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht, maar binnen deze groep vond tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats. Voor meer informatie over soortgelijk onderzoek, zie de expertise Zorg.