pagina

De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie. Gevolgen voor banen en werkloosheid


Publicatienummer: 2009-22
Auteurs: P.A. Risseeuw, J. Theeuwes
Opdrachtgever: Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Amsterdam
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-493-8

In opdracht van het Platform Arbeidsmarkt en Onderzoek Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek onderzocht wat de weerslag zal zijn van de huidige recessie kan op de arbeidsmarkt in Amsterdam. Op basis van prognoses van onder meer CPB en IMF zijn scenario’s doorgerekend, die specifiek rekening houden met de eigenschappen van de Amsterdamse economie:

  • een hoog aandeel van de werkgelegenheid in de financiële en zakelijke dienstverlening: deze sectoren hangen sterk samen met de internationale handel, die juist in deze crisis sterk terugloopt;
  • een hoog aandeel van de werkgelegenheid in de kwartaire sectoren onderwijs en zorg: deze sectoren zijn minder crisisgevoelig, en worden gekenmerkt door een toenemende vervangingsvraag;
  • een relatief jonge beroepsbevolking, die de komende jaren nog zal groeien.

Afhankelijk van het verloop van de recessie en de vraag hoe snel bedrijven en sectoren reageren met het schrappen van banen en bedrijfsopheffingen, is een aantal scenario’s doorgerekend. Alle scenario’s wijzen op een snelle stijging van de werkloosheid. De stand per ultimo 2009 varieert in de scenario’s tussen 33.000 en 47.000, de stand per ultimo 2010 tussen 40.000 en 58.000.

Jeugdwerkloosheid domineert het plaatje, vooral door de grote aantallen schoolverlaters in Amsterdam, waarvan het merendeel hoog opgeleid is. Hoe de jeugdwerkloosheid uitpakt hangt sterk af van de in hoeverre deze groep zittende employees bij bedrijven verdringt, of zelf zijn heil zoekt in het ondernemerschap. Aan de andere kant van het spectrum dreigt er baanverlies voor een groep van duizenden 55+-ers, voor wie het zeer moeilijk zal zijn om na ontslag weer aan het werk te geraken.

De bevindingen van het onderzoek zijn ondersteunend bij de aanpak die de Gemeente Amsterdam voorstaat, waarin ? onder het motto Samen werken we ons uit de crisis? doelstellingen geformuleerd zijn voor onder meer het snel weer aan het werk krijgen van mensen die hun baan verliezen, het stimuleren van langer leren en het bevorderen van ondernemerschap.


Categorie: 2009