Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Strategic board decision-making. A pilot classroom experiment in executive compensation

Pay incentives affect group strategy discussions and decisions. Using a pilot classroom experiment with MBA students, we find that boards change their strategies based on incentives.

Corporate Governance Financiële markten

2024-15

Rapport

Naleving op de Wet op de ondernemingsraden

Vestigingen met vijftig werknemers of meer zijn conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. Dit nalevingsonderzoek wijst uit dat medio 2023 69 procent van de vestigingen hieraan voldoet. Werkgevers en bestuurders benoemen doorgaans een gebrek aan behoefte onder werknemers als reden om geen or in te stellen.

Arbeidsmarkt Corporate Governance Mededinging en regulering

2023-83

Rapport

Invoeringstoets Wet open overheid

Een jaar na invoering van de Wet open overheid (Woo) heeft SEO de knelpunten, best practices en neveneffecten van de Woo onderzocht. Deze Invoeringstoets wijst op problemen bij de uitvoering van de Woo en doet aanbevelingen om de uitvoering te verbeteren.

Corporate Governance

2023-132

Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023

SEO beoordeelt de klimaatplannen van zeven financiële instellingen.

Duurzaamheid Corporate Governance Energie

2023-109

Rapport

Evaluatie CAL

SEO evalueert de Commissie AWACS Limburg.

Luchtvaart Corporate Governance

2023-116

Rapport

Monitor code pensioenfondsen boekjaar 2021

92 procent van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag over missie, visie en strategie. Zij maken daarbij verschillende keuzes in de onderwerpen die ze benoemen. Verder voeren pensioenfondsen veel dialoog met verschillende stakeholders. Daarbij ligt de focus meer op het (wederzijds) informeren dan op het gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen.

Corporate Governance

2022-116

Rapport

Monitor Corporate Governance Code Boekjaar 2021

Net zoals in eerdere nalevingsonderzoeken leven ook in boekjaar 2021 de meeste beursvennootschappen de Corporate Governance Code na. Ook zoals in eerdere jaren bestaan in deze naleving en de kwaliteit van toelichting verschillen, met name tussen vennootschappen met een notering binnen en buiten Nederland, en tussen kleinere en grotere vennootschappen.

Corporate Governance

2022-105

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2020

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Corporate Governance

2021-112

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-73

Rapport

Investeren in AI

Amsterdam Data Science (ADS) en de AI Technology for People Amsterdam hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een raamwerk te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van publieke investeringen in Artificial Intelligence (AI) in kaart brengt, met specifieke aandacht voor de toegevoegde waarde van investeringen in AI voor de regio Amsterdam.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-105