Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Spurring entrepreneurship in Sint Maarten

In december 2020 hebben Sint-Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over het Landenpakket Sint Maarten. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO), in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en Tackling Law, heeft geleid tot vijf prioritaire beleidspakketten. Deze pakketten bevatten bijbehorende beleidsmaatregelen die de knelpunten en aandachtspunten aanpakken die Sint-Maarten op korte, middellange en lange termijn kan nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Financiële markten Internationale Economie

2022-44

Rapport

Quickscan genderdiversiteit in de (semi-)publieke sector

Financiële markten

2021-106

Rapport

Update: Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Deze notitie geeft een update van de geobserveerde en verwachte effecten van een eventuele structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding.

Financiële markten

2022-08

Rapport

Evaluatie gedragscode kleinzakelijke financiering

SEO heeft samen met de UvA de op 1 juli 2018 inwerking getreden Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gemonitord en geëvalueerd.

Financiële markten

2022-09

Rapport

Verkenning equitable remuneration

NVPI heeft SEO gevraagd om een kritische beschouwing van het rapport Economics of music streaming in het algemeen en de voorstellen omtrent Equitable Remuneration (ER) in het bijzonder.

Financiële markten

2021-95

Rapport

Wettelijke evaluatie Raad voor Accreditatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft AEF en SEO Economisch Onderzoek verzocht de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Raad voor Accreditatie (RvA) te evalueren.

Financiële markten

2022-12

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Arbeidsmarkt Financiële markten

2021-123

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-73

Rapport

Investeren in AI

Amsterdam Data Science (ADS) en de AI Technology for People Amsterdam hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een raamwerk te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van publieke investeringen in Artificial Intelligence (AI) in kaart brengt, met specifieke aandacht voor de toegevoegde waarde van investeringen in AI voor de regio Amsterdam.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-105

Rapport

Waar gaat het heen? Hypotheekrenteaftrek 2021-2050

De netto genoten hypotheekrenteaftrek daalt de komende decennia aanzienlijk. Dit is het gevolg van reeds ingezet beleid en volgt uit modelmatige doorrekeningen voor de periode 2021-2050.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-72