Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Quickscan MKB financiering

MKB-ondernemingen vormen een essentieel deel van de Nederlandse economie. Ondanks dat MKB-ondernemingen zo’n centrale rol in de Nederlandse economie spelen is er geen overkoepelend beeld van de aanbodzijde van de financieringsmarkt van het MKB. Dit onderzoek onderneemt stappen om tot een beter overzicht van de MKB-financieringsmarkt te komen.

Financiële markten Mededinging en regulering

2023-25

Rapport

Gebruik van markt- en beleidswaarde in de praktijk

Woningcorporaties hanteren sinds 2018 twee begrippen om de waarde van het vastgoed te bepalen: marktwaarde en beleidswaarde. Het gebruik van deze waardebegrippen heeft geleid tot meer transparantie en verbeterde datakwaliteit, maar hebben ook knelpunten die de toepasbaarheid belemmeren.

Financiële markten

2022-140

Rapport

Evaluatie coronasteun cultuursector

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SEO economisch onderzoek samen met Andersson Elffers Felix (AEF) en het Kohnstamm Instituut de coronasteun voor de cultuursector geevalueerd. Door lessen te trekken uit deze uitzonderlijke periode, kan Nederland beter voorbereid de toekomst in. Daarnaast vraagt het uitgeven van een grote hoeveelheid publiek geld om verantwoording. Er is in totaal een bedrag van bijna € 2 miljard beschikbaar gesteld, waarvan een deel binnen de evaluatie valt.

Kosten-batenanalyse Financiële markten Arbeidsmarkt

2023-48

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Een btw-nultarief voor groente en fruit

Het kabinet wil een gezondere voedselomgeving creëren, door gezonde voedselkeuzes te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. Eén van de beoogde prijsmaatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent. Dit rapport werkt een zevental afbakeningsopties uit voor een nultarief. Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien heeft het nauwelijks effect op de consumptie van groente en fruit en is de maatregel duur.

Financiële markten Zorg Mededinging en regulering

2023-32

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Evaluatie Regeldruk AMLD5

De invoering van de AMLD5-regelgeving om witwassen bij cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars tegen te gaan, ging gepaard met regeldrukkosten. In de cryptosector zijn deze regeldrukkosten relatief hoger voor kleine ondernemingen dan voor grote ondernemingen.

Financiële markten

2022-117

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120

Rapport

VCMB Waardenonderzoek 2022

Creditmanagement is het proces van kredietverlening tot het innen van krediet. Door risicobeheersing, informatieverstrekking en incassotrajecten is slechts 0,8 procent van het totale kredietrisico oninbaar.

Financiële markten

2023-13

Rapport

Geo-economische monitor

De pilot van de geo-economische monitor heeft als doel om op geaggregeerd niveau een beter beeld te geven van de relevante problematiek en om waar mogelijk datagedreven handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat het debat over strategische afhankelijkheden is gebaseerd op feitelijke informatie.

Financiële markten

2022-109