Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71

Rapport

Studie & Werk 2021

De coronapandemie heeft weinig invloed gehad op de startpositie van hbo- en wo’ers die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-69

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Monitor Associate degree-opleiding

Het aantal Associate degree-studenten en -opleidingen groeit gestaag door.

Onderwijs

2021-02

Rapport

Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

In samenwerking met ResearchNed is op basis van uitgevoerde beleidsevaluaties en monitoronderzoeken de doeltreffendheid en doelmatigheid van het lerarenbeleid in de periode 2013-2020 onderzocht.

Onderwijs

2021-53

Rapport

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?

Onderwijs

2019-81

Rapport

Andere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd maakt het bij 20 basisscholen mogelijk om af te wijken van wetgeving rondom onderwijstijd. Hoe vullen scholen dit in en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

Onderwijs

2021-06

Rapport

Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020

Wat is de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019?

Onderwijs

2021-30

Rapport

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo en de 35 vak-afdelingen teruggebracht naar 10 profielen. Deze vernieuwingsoperatie wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Onderwijs

2021-31