Dit rapport bepaalt de actuele waarde voor de commerciële radiovergunning voor het in 2013 geveilde kavel A7 en concludeert dat het aannemelijk is dat die actuele waarde op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt.

In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd.

Ondertussen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de vergunning voor kavel A7 geveild. Net als bij eerdere verleningsprocedures is het hierbij van belang dat een gelijk speelveld bestaat tussen de huidige vergunninghouders van de overige landelijke kavels en de nieuwe vergunninghouder van de vergunning voor kavel A7. Als dat niet het geval is, zullen de huidige vergunninghouders daar eventueel voor worden gecompenseerd op basis van een correctiemechanisme.

Als input voor de discussie over het al dan niet toepassen van een correctiemechanisme heeft de minister van EZ SEO, samen met IViR, verzocht om de waarde van de vergunning voor kavel A7 met gebruikmaking van het daarvoor ontwikkelde model opnieuw te bepalen, rekening houdend met sinds de vorige waardering gewijzigde objectieve kavelkenmerken en omstandigheden. Omdat de veilingprijs tot stand komt op een ander tijdstip, en daarmee mogelijk onder andere omstandigheden, dan de eerdere waardering van de vergunning voor kavel A7 door SEO, moeten gewijzigde zaken immers worden meegenomen in de waardering van de vergunning om deze vergelijkbaar te maken met de veilingprijs.

De drie meest impactvolle correcties op de in 2011 vastgestelde waarde om te komen tot een actuele waarde voor kavel A7 betreffen de kortere looptijd, de tegenvallende marktontwikkeling en het feit dat kavel A7 reeds enkele jaren braak ligt. Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van deze effecten op de waarde, inclusief enkele gevoeligheidsanalyses, concludeert het rapport dat het aannemelijk is dat de actuele waarde van kavel A7 op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt. Bij deze analyse is sectorkennis en feedback uit de markt meegenomen op basis van een marktconsultatie (zie hieronder bij ‘Gerelateerd nieuws’). Tevens heeft EZ een concept van het door SEO/IViR opgestelde rapport voorgelegd aan een objectieve onafhankelijke derde voor een second opinion en is de feedback hieruit meegenomen in het eindrapport.