Aan regionaal gedifferentieerd rijksbeleid zitten veel haken en ogen. De voorbereidings- en uitvoeringskosten zijn hoog, het is onduidelijk in hoeverre regiospecifiek beleid de oorzaken in plaats van de symptomen van het niet goed functioneren van de regionale woningmarkt kan bestrijden, en het is moeilijk om regio’s beleidsmatig af te zonderen. De bewijslast voor het voeren van regiospecifiek rijksbeleid berust daarom bij de overheid zelf.

De afgelopen jaren is in verschillende studies en adviezen over de woningmarkt ingegaan op de mogelijkheid om rijksregelgeving voor de woningmarkt, bijvoorbeeld het huurbeleid, regionaal te differentiëren. In dit onderzoek is met behulp van een typering van verschillende woningmarktregio’s in kaart gebracht welke afwegingen er allemaal moeten worden gemaakt bij regionalisering van rijksbeleid. Zo moeten de regionale gebieden worden afgebakend en moeten per gebied de specifieke problemen en beleidsopties in beeld worden gebracht. Verder moet er worden gekeken naar de kosten en baten van beleidsopties in het betreffende gebied én naar mogelijke neveneffecten in aangrenzende gebieden.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat regiospecifiek rijksbeleid zeer complex is, omdat de werking van de woningmarkt niet uitsluitend regionaal is bepaald, en de dynamiek op de woningmarkt regiogrenzen overschrijdt. Regionaal beleid kan daardoor waarschijnlijk niet helpen de oorzaken van de onderliggende problemen weg te nemen. Bovendien is het moeilijk om het juiste regionale interventieniveau te kiezen. Ook kunnen er grote verschillen bestaan tussen aangrenzende regio’s. Beleid dat toegesneden is op de ene regio, kan in een aangrenzende regio tot ongewenste effecten leiden. De kosten van een dergelijk regionaal gediffentieerd beleid zullen naar alle verwachting hoog zijn, zonder dat de effectiviteit duidelijk is. De implicatie is dat er te veel haken en ogen aan regiospecifiek rijksbeleid zitten, om het uitwerken hiervan aan te bevelen. Regionale differentiatie van nationaal beleid kan ook niet op veel steun rekenen bij geraadpleegde experts.