SEO Economisch Onderzoek heeft voor het ministerie van LNV de beleidsdoorlichting van het agrobeleid uitgevoerd. De beleidsdoorlichting beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het agrobeleid van 2014 tot en met 2018.

Deze beleidsdoorlichting van het agrobeleid van het ministerie van LNV richt zich op begrotingsartikel 11 van de LNV-begroting. Het natuurbeleid van het ministerie van LNV viel buiten de reikwijdte van deze beleidsdoorlichting.

Resultaten
De conclusie van de beleidsdoorlichting is dat het beleid gemiddeld genomen voldoende effectief is geweest. De beleidsdoorlichting doet uitspraken over de effectiviteit van het beleid voor alle operationele doelen: (1) concurrentievermogen en verduurzaming, (2) voedselveiligheid en – kwaliteit, (3) plant- en diergezondheid, (4) kennis en innovatie in het groene domein en (5) mondiale voedselzekerheid, internationaal landbouwbeleid en het uitvoeren van Europees landbouwbeleid. Het beleid voor deze doelen is redelijk effectief gebleken met uitzondering van het voedselbeleid, waar de resultaten nog niet het gewenste niveau hebben bereikt.

De doelmatigheid is in circa de helft van de beschikbare evaluaties niet onderzocht. Uitspraken over dit aspect van het agrobeleid in het algemeen kunnen derhalve niet worden onderbouwd. SEO heeft in het rapport aanbevelingen gedaan om dit aspect van de landbouwevaluaties te verbeteren. Ook doet SEO aanbevelingen over de versterking van het agrobeleid en het gebruik van indicatoren bij de beleidsverantwoording.

Gebruikte methode
Deze beleidsdoorlichting is gebaseerd op de beleidsevaluaties die voor de verschillende onderdelen van het agrobeleid zijn uitgevoerd in de betreffende periode. De beleidsdoorlichting is een meta-studie van deze evaluaties waarin de uitkomsten en de kwaliteit van de onderzoeksmethode worden geanalyseerd. SEO hanteert hiervoor de effectladder: een ordening van de mate waarin de evaluatiemethode causale relaties tussen beleid en de effecten van beleid kan vaststellen.

Voor het agrobeleid heeft de beleidsdoorlichting 81 verschillende beleidsinstrumenten geïdentificeerd uit de begroting voor het agrobeleid. Er waren 42 evaluaties van het agrobeleid beschikbaar. SEO beoordeelt de kwaliteit van de uitgevoerde evaluaties op de basis van de scores op de effectladder als gemiddeld goed. Daarnaast heeft SEO de effecten van 10 niet geëvalueerde beleidsonderdelen beoordeeld op basis van aanvullend materiaal.

De kabinetsbrief over de beleidsdoorlichting.