Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbaar jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister-president.

Analoog aan de grotere behoefte aan transparantie en het voorkomen van excessieve beloningen bestaat bij Cedris, brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reĆÆntegratiebedrijven, debehoefte aan inzicht in het beloningsniveau van directeuren van bij Cedris aangesloten (SW)bedrijven. Een deel van de SW-bedrijven is opgenomen in het jaarlijkse onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet alle bedrijven in deze sector zijn echter (semi-)publieke organisaties. Alleen SW-bedrijven die gevoerd worden als (verzelfstandigde) gemeentelijke dienst of gemeenschappelijke regeling vallen binnen de reikwijdte van het onderzoek van het Ministerie. Andere constructies, zoals het SW-bedrijf dat als privaatrechtelijke onderneming wordt gevoerd, vallen buiten dit onderzoek.

Er bestaat bij Cedris geen eenduidig inzicht in het niveau van de beloning van directeuren van de lidbedrijven. Om een helder, sectorbreed inzicht te krijgen in de niveaus en ontwikkeling van beloningen van directeuren van bij Cedris aangesloten (SW-)bedrijven is aanvullend onderzoek daarom noodzakelijk. Dit rapport beoogt invulling te geven aan deze behoefte.