De afgelopen jaren hebben de inkomens van bestuurders van publieke en semi-publieke bedrijven en instellingen flink in de schijnwerpers gestaan. Verscheidene onderzoeken hebben de beloningen van topbestuurders in kaart gebracht. Sinds maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. Met de invoering van deze wet is de openbaarmaking van de topinkomens bij instellingen die overwegend uit publieke middelen zijn gefinancierd, verplicht gesteld. De Commissie Dijkstal adviseerde onlangs in haar rapport Normeren en Waarderen zelfs dat topbestuurders in de (semi)-publieke sector een salarisplafond opgelegd zouden moeten krijgen dat gelijk is aan een ministerssalaris.

Analoog aan de grotere behoefte aan transparantie en het voorkomen van excessieve beloningen bestaat bij Cedris, brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven, de behoefte aan inzicht in het beloningsniveau van directeuren van bij Cedris aangesloten bedrijven. Niet alle bedrijven in deze sector zijn (semi-)publieke organisaties. Alleen SW-bedrijven die gevoerd worden als (verzelfstandigde) gemeentelijke dienst of gemeenschappelijke regeling vallen derhalve binnen de reikwijdte van de WOPT en het adviesgebied van de Commissie Dijkstal.

Met dit onderzoeksrapport wordt in deze informatiebehoefte voorzien en is het tweede in een (korte) reeks. Het huidige rapport (2007-55) kan worden gedownload via onderstaande link. Het eerste rapport uit deze reeks kan hier worden gevonden.