In dit essay kijken we vanuit economisch perspectief naar de elektriciteitsmarkt, dat wil zeggen dat we de effecten op de welvaart centraal stellen waarbij welvaart breed wordt opgevat. Het doel van het essay is om in grote lijnen de publieke belangen op de elektriciteitsmarkt te beschrijven. Publieke belangen ontstaan doordat de markt faalt, de uitkomst van het marktproces politiek gezien niet acceptabel is of als de overheid paternalistische motieven heeft.

Deze belangen kunnen worden blootgelegd door te doordenken wat er zou gebeuren als er geen overheid zou zijn. Idealiter vormt een dergelijke analyse het startpunt van elk beleidstraject. Er is alleen een rol voor de overheid weggelegd als sprake is van publieke belangen. De calculus van het publiek belang betekent dat een afweging dient te worden gemaakt tussen de baten en kosten van het corrigeren van marktfalen door overheidsingrijpen versus het laten voortbestaan van marktfalen.