De Europese luchtvaartsector wil in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten. De sector, vertegenwoordigd door ACI Europe, Airlines for Europe, ASD, CANSO en ERA hebben SEO Economisch Onderzoek en het NLR gevraagd om te onderzoeken of dat mogelijk is.

Resultaten
Ons onderzoek laat zien dat de Europese luchtvaartsector de CO2 uitstoot in 2050 volledig kan mitigeren door een combinatie van maatregelen. Het grootste deel van de uitstoot (92 procent) kan binnen de sector worden gereduceerd door toepassing van nieuwe technologieën, efficiëntere vluchtoperaties en het gebruik van duurzame brandstoffen. De overige 8 procent kan worden gecompenseerd door CO2 uit de lucht te halen. Om de CO2 uitstoot volledig te mitigeren is gezamenlijke en daadkrachtige actie nodig van overheden en de luchtvaartsector. Zij moeten zich ook gezamenlijk hard maken voor een globale reductie van de CO2 uitstoot door de luchtvaart. Dat voorkomt dat de markt verstoord wordt en emissies weglekken naar landen buiten Europa.

Gebruikte methode
Allereerst werd onderzocht in hoeverre nieuwe technologieën, efficiëntere vluchtoperaties en duurzame brandstoffen de CO2 uitstoot tot 2050 kunnen reduceren. Op basis van de kosten van de maatregelen werden vervolgens de vraag- en het aanbodeffecten ingeschat. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het SEO NetCost passagierskeuzemodel. Vervolgens werd het effect op de CO2 uitstoot ingeschat met het SEO emissiemodel. Alle effecten zijn bepaald ten opzichte van een referentiescenario waarin de gevolgen van COVID-19 zijn verwerkt.

Het onderzoek hebben we samen met het NLR uitgevoerd, waarbij SEO verantwoordelijk was voor het opstellen van het referentiescenario, de modellering van de effecten en het bepalen van het potentieel van economische maatregelen. Technische kennis ten aanzien van toekomstige vliegtuig- en motortechnologie, operaties en duurzame brandstoffen werd ingebracht door het NLR.