Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Bij de behandeling van de wetswijziging is ook gesproken over hoe de handhaving van de leeftijdsgrens verbeterd kan worden. Daarbij kwam het mogelijk beperken van het aantal verkooppunten van tabak aan bod. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierop toegezegd te onderzoeken (i) wat bekend is over de effectiviteit van het beperken van het aantal verkooppunten van tabak en van een reclameverbod bij verkooppunten, en (ii) wat de economische effecten zijn van het beperken van het aantal verkooppunten van tabak. Het Trimbos-instituut is belast met een onderzoek ten behoeve van beantwoording van de eerste vraag. Het ministerie van VWS heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een antwoord te vinden op de tweede vraag.

Dit rapport beschrijft niet hoe het aantal verkooppunten beperkt zou moeten worden, maar geeft een overzicht van de economische effecten van mogelijk beleid daartoe op de verkooppunten van tabak. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een verbodstelsel, waarbij er direct gestuurd wordt op het type verkooppunten waar tabak niet langer verkocht mag worden, en een gebodstelsel, waarbij er (ook) op een indirecte manier gestuurd wordt door het opleggen van vergunningsvoorwaarden. Daar waar mogelijk worden ook effecten op toezicht, handhaving en accijnzen beschreven.