In haar rapport over De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten beoogt de NMa door middel van een marktanalyse inzicht te geven in de verhouding tussen verzekeraars en autoschadeherstellers. De resultaten van het marktonderzoek vormen de basis voor de mededingingsrechtelijke analyse van de NMa. Op basis van de marktanalyse komt de NMa tot de conclusie dat de marktaandelen en de omvang van de gestuurde schade beperkt zijn en concludeert dat er geen aanleiding is voor verder mededingingsrechtelijk onderzoek.

In deze kritische beoordeling van het genoemde NMa rapport hebben we, naar onze overtuiging voldoende aangetoond dat het marktonderzoek waarop de conclusies van de NMa zijn gebaseerd, onzorgvuldig en onvolledig en dus onbetrouwbaar is.

We stellen vast dat het cruciale begrip “schadesturing” te krap is gedefinieerd wat kan leiden tot een onderschatting van de gestuurde schadestroom. Ook de duiding van de relevante markt ontbreekt. Opmerkelijk is ook het ontbreken van een onafhankelijke statistische analyse waardoor de verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de enquêtegegevens bij de NMa komt te liggen. Dit kan de betrouwbaarheid en de objectiviteit van het onderzoek verminderen. De verzekeringsparadox wordt niet empirisch onderzocht en onterecht ter zijde geschoven.

Het marktonderzoek is onvolledig. Er heeft geen onderzoek plaats gevonden naar het gedrag van consumenten, naar de polisvoorwaarden bij verzekeraars en naar de relaties tussen verzekeraars en hun preferred suppliers. Deze ontbrekende onderzoeken hadden waardevolle informatie kunnen geven over de feitelijke schadesturing.

Het marktonderzoek is ook te kenschetsen als onbetrouwbaar omdat de betrouwbaarheidsmarges van de metingen ontbreken en omdat blijkt dat de onderzoeksresultaten erg gevoelig zijn voor verschuivingen in de veronderstellingen die aan de metingen ten grondslag liggen. Wij hebben ook twijfels over de representativiteit van de steekproef waarop de metingen zijn gebaseerd. Tenslotte stellen we vast dat door de wijze waarop het marktonderzoek is vormgegeven veel onZekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de antwoorden van de respondenten.

Alles overziend concluderen we dat de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten onvolledig, onbetrouwbaar en niet objectief is onderzocht. Dit haalt de fundamenten weg onder de mededingingsrechtelijke analyses in het rapport van de NMa en ondermijnt de betrouwbaarheid van de gepresenteerde marktaandelen en schadestromen in het algemeen en meer specifiek van de conclusie dat 16% van de autoruitschadestroom gestuurd is.