Dit rapport bevat de uitwerking en resultaten van het in opdracht van EZ uitgevoerde onderzoek naar de kosten en baten van een lokale divisie van het eengemaakt octrooigerecht. Het eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court) voor octrooirechtspraak is onderdeel van een nieuw Europees octrooisysteem, waarin tevens een nieuw type Europees octrooi met eenheidswerking wordt geïntroduceerd. In dit nieuwe systeem kunnen alle houders van Europese octrooien in het geval van een dispuut terecht bij een divisie van het eengemaakt octrooigerecht. Naast de drie vestigingen van de centrale divisie (in Parijs, Londen en München, met verschillende technologiegebieden) hebben lidstaten de mogelijkheid tot oprichting van regionale divisies (die worden opgericht door meerdere lidstaten) en lokale divisies (die telkens worden opgericht door en in één lidstaat). De analyse richt zich op de afweging om in Nederland al dan niet een lokale divisie op te richten.

Het in dit onderzoek toegepaste analysekader is dat van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een MKBA is daarbij te zien als een verschillenanalyse: kosten en baten komen voort uit verschillen in uitkomsten tussen de situatie met en de situatie zonder een lokale divisie in Nederland. Vanwege de vele onzekerheden die samenhangen met toekomstige ontwikkelingen en vanwege effecten die niet eenvoudig met harde getallen zijn in te vullen, is er evenwel geen MKBA uitgevoerd met één monetair saldo van baten minus kosten als uitkomst. De toepassing van het analysekader heeft het karakter van het onderzoeken onder welke omstandigheden het aannemelijk is dat het oprichten van een lokale divisie leidt tot maatschappelijke baten die de kosten van het oprichten van een lokale divisie overtreffen. De analyse richt zich op de baten en kosten voor de Nederlandse maatschappij.

Het oprichten van een lokale divisie van het eengemaakt octrooigerecht leidt tot kosten van huisvesting en facilitaire diensten voor de overheid. Hier staan baten tegenover zoals een hogere kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van de octrooirechtspraak. Of deze baten de kosten van het oprichten van een lokale divisie overtreffen, is afhankelijk van het gehanteerde toekomstscenario.