In opdracht van InnovatieNetwerk is een verkennende analyse uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten en baten van optimale voedingszorg door scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK-scholen). Hierbij zijn de kosten en baten vergeleken tussen de situatie waarbij deze scholen optimale voedingszorg verlenen en de situatie waarbij deze scholen geen optimale voedingszorg kunnen leveren en kinderen voeding van huis meekrijgen. Daarnaast is nagegaan welke cijfers nodig zijn om een volledige kosten-batenanalyse te kunnen maken, en op welke wijze deze cijfers verzameld kunnen worden.

Tegenover de kosten van optimale voedingszorg door LZK-scholen staan baten die bestaan uit lagere zorgkosten van het kind, een betere kwaliteit van leven voor het kind en de ouders en in de toekomst mogelijk extra productie van het kind en lagere lasten van agressie en criminaliteit. Onder een drietal conservatieve aannames over de grootte van de effecten van optimale voedingszorg blijkt dat de baten hoger zijn dan de kosten.