Tussen 2000 en 2016 zijn in het kader van de nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland, zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd. Beide landen hebben hiervoor geld gestort in het fonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Met FDA zijn in deze periode 763 projecten gefinancierd, met een totale waarde van AWG 500 miljoen.

De programma’s en de uitgevoerde projecten zijn in belangrijke mate effectief. Op de verschillende terreinen waarop de programma’s en projecten betrekking hebben – zoals kwaliteit van bestuur, onderwijs en rechtshandhaving – zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar en presteert Aruba beter dan andere Caribische landen. De conclusie is dat de samenwerkingsprogramma’s en de projecten hieraan hebben bijgedragen. Er is sprake van doelmatigheid op programmaniveau in de zin dat de programma’s zoals ze zijn uitgevoerd zich over het algemeen richtten op verbeteringen daar waar ze hard nodig waren.

Met veel FDA-projecten is de basis gelegd voor verdere verbeteringen en impact in de toekomst. Dit onbenut potentieel kan gerealiseerd worden door de aandacht, middelen en projecten nu te richten op de ‘immateriële activa’ van het land Aruba, zoals instituties, wetgeving, human capital, en beleid.