Het onderzoek:
In opdracht van het ministerie van Financiën heeft SEO de bijzondere regelingen in de autobelastingen BPM en MRB geëvalueerd. Uit het onderzoek blijkt dat het budgettaire beslag van deze regelingen, die o.a. bestaan uit vrijstellingen en tariefreducties, de afgelopen jaren is gegroeid. Deze evaluatie adviseert om de doelstellingen van de regelingen in beleidsmatig opzicht te operationaliseren zodat op termijn uitspraken over de doeltreffendheid mogelijk zijn. Aanvullend heeft SEO op verzoek van het ministerie de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord.

Onderstaande infographic vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek samen.

Methode
Het onderzoek bestaat uit een analyse van mogelijke effecten (de ‘beleidstheorie’), analyses van budgettaire reeksen en interviews. Waar mogelijk ligt de nadruk op kwantitatieve analyses. Daarbij gaat het met name om inzicht in het aantal gebruikers van de bijzondere regelingen en de gederfde inkomsten. Daarnaast zijn tien groepsinterviews uitgevoerd met deskundigen met uiteenlopende rollen in relatie tot de MRB en BPM. 

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerbrief over rapport evaluatie bijzondere regelingen autobelastingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl