Sinds 2012 is een Commissie Regionaal Overleg ingesteld voor luchthaven Eelde (Groningen Airport Eelde), luchthaven Lelystad (Lelystad Airport), luchthaven Maastricht (Maastricht Aachen Airport) en luchthaven Rotterdam (Rotterdam The Hague Airport). De Commissie Regionaal Overleg heeft tot taak ‘om door overleg tussen betrokkenen bij de luchthaven een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen’. SEO Economisch Onderzoek heeft samen met Twynstra Gudde in opdracht van het ministerie van I;W onderzoek gedaan naar het functioneren van de Commissies Regionaal Overleg. Daarbij is ook onderzocht of er aanbevelingen zijn te doen voor het verbeteren van dit functioneren. Het onderzoek en de aanbevelingen kunnen het ministerie van I;W helpen bij het verder verbeteren van de randvoorwaarden voor het functioneren van de Commissies.

Om de vraag naar het functioneren van de commissies te beantwoorden is een survey gehouden onder leden en oud-leden van de Commissies Regionaal Overleg. Daarnaast zijn de voorzitters en secretarissen van de vier Commissies geïnterviewd.

De commissies regionaal overleg voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake onder andere de samenstelling, de organisatie en verslaglegging van de commissies regionaal overleg. De meeste leden en oud-leden van commissies regionaal overleg die aan dit onderzoek hebben deelgenomen beoordelen het algemeen functioneren ervan als neutraal tot goed (ruim 80 procent). Het algemene beeld is dat het overleg in de commissies constructief verloopt.

Voor alle vier de commissies regionaal overleg geldt dat leden positief zijn over de toegevoegde waarde ervan als plaats waar informatie gedeeld wordt, en minder positief over de toegevoegde waarde ervan als tafel waar taken worden afgestemd en afspraken worden gemaakt. De lage waardering van de commissies als een plaats waar afspraken kunnen worden gemaakt over het gebruik van de luchthaven knelt met de doelstelling van de regelgever dat commissies dienen om afspraken te maken over gebruik en belangen op elkaar kunnen worden afgestemd. Als het de bedoeling is dat de commissie regionaal overleg naast een forum voor informatie-uitwisseling een gremium voor het maken van bindende afspraken en advies over het gebruik van de luchthaven is (wordt), dan ligt het voor de hand taken en bevoegdheden van de commissies uit te breiden. Als dat niet de bedoeling is, dan zou dat in de regelgeving verduidelijkt moeten worden om te voorkomen dat valse verwachtingen worden gewekt bij de leden van de commissies.